Şedinţa trimestrială a Consiliului de Conducere al ABR-25.03.2010

La Şedinţa Consiliului de Conducere al ABR din data de 25.03.2010 au participat 14 membri din cei 17 ai Consiliului de Conducere: Mircea Regneală (preşedinte), Lăcrămioara Blascioc, Corina Apostoleanu, Robert Coravu, Adriana Szekely, Ivona Olariu, Maria Drăghici, Valentina Lupu, Gabriela Dumitrescu, Mihaela Zecheru, Ovidiu Călugărescu, Delia Pârşan, Maria Colatau si Valentina Grigore.

Ordinea de zi a fost:

  1. Informare privind stadiul organizării celei de a XXI-a Conferinţe Naţionale a ABR, prezintă dl. Mircea Regneală, preşedintele Comitetului de organizare;
  2. Informare privind situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2009 şi pe primul trimestru al anului 2010 pentru instituţii şi membri individuali, prezintă d-ra Lăcrămioara Blascioc;
  3. Informare privind situaţia înscrierilor în ABR şi a listelor actualizate cu membrii Asociaţiei, prezintă d-na Corina Apostoleanu, secretar general;
  4. Tematica Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării pentru anul 2010, informare prezentată de dl. Robert Coravu, redactor şef;
  5. Probleme organizatorice;
  6. Diverse.

S-au discutat probleme privitoare la stadiul organizării celei de a XXI-a Conferințe Naționale a ABR: asigurarea de locuri de cazare gratuite obținute, au fost stabilite comitete de cazare, primire, înscriere și  protocol. S-a propus ca pe fiecare secțiune să se susțină două sau maxim trei comunicări de larg interes, iar discuțiile sa fie sub formă de workshop. S-au discutat probleme legate de personalitățile care vor deschide conferința , ordinea desfășurării evenimentelor în cursul zilelor conferinței, vizitele documentare și taxa de participare a conferinței.

Trezorierul ABR, d-ra. Blascioc a prezentat situația patrimoniului Asociației si situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2009 şi pe primul trimestru al anului 2010 pentru instituţii şi membri individuali.

Secretarul general al Asociației, d-na Corina Apostoleanu a prezentat situaţia înscrierilor în ABR şi a listelor actualizate cu membrii Asociaţiei. În urma actualizării, conform situației transmise de jumătate din numărul filialelor, Asociația înregistrează un număr de 2430 de membri individuali și 33 de membri instituționali.

Dl. Robert Coravu a prezentat tematica Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării pentru anul 2010:

– Nr. 1: Bibliotecile pe web – coordonator Conf. univ. dr. Agnes Erich, director, Biblioteca Universității “Valahia” din Târgoviște:

– Nr. 2: Depozite instituționale digitale – coordonator Prof. univ. dr. ing. Angela Repanovici, universitatea „Transilvania” din Brașov;

– Nr. 3: Patrimoniul cultural scris – repere biblioteconomice – coordonator Conf. univ. dr. Elena Tîrziman, director, Biblioteca Națională a Românei;

– Nr. 4: Utilizatorii bibliotecilor din Romania – coordonator drd. Robert Coravu, director general adjunct, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București.

D-na. Corina Apostoleanu a prezentat planificarea activităţii secţiunilor profesionale pe anul 2010:

– Secțiunea Achiziții și dezvoltarea colecțiilor își va desfășura activitatea în luna mai la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu cu tema „Înregistrarea publicațiilor electronice în evidențele bibliotecii”

– Secțiunea Periodice își va desfășura activitatea în luna mai la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu împreună cu Secțiunea Dezvoltarea Colecțiilor cu tema “Fluxul activităților din Cadrul biroului periodice – studiu de caz”;

– Secțiunea Tehnici pedagogice își va desfășura activitatea la Vaslui în perioada 20-22 mai cu tema „Biblioteca – centru de informare și documentare”;

– Secțiunea Comunicarea documentelor și împrumut interbibliotecar își va desfășura activitatea în a doua jumătate a lunii mai la Sibiu cu tema “Modele și norme pentru cotarea publicațiilor expuse în rafturile sălilor cu acces direct”;

– Secțiunea Prezervare, conservare, restaurare își va desfășura activitatea în a doua parte a lunii mai la Sibiu cu tema „Realități și perspective în conservarea colecțiilor bibliotecilor românești”;

– Secțiunea Statistică și evaluare își va desfășura activitatea în data de 2 iunie la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu cu tema „Analiza standardelor revizuite”:

– SR ISO 11620 2008 (Informare și documentare – indicatori de performanță pentru biblioteci)

– SR ISO 2789 2006 (Informare și documentare – statistici internaționale de Bibliotecă);

– Secțiunea Informatizare își va desfășura activitatea la Timișoara în data de 27-28 mai cu tema „OPAC versus sisteme specializate în descoperirea informației”;

– Secțiunea Catalogare, clasificare, indexare va avea loc la Universitatea“Transilvania” din Brașov în data de 13-14 mai 2010 iar subiectele întrunirii vor fi „Ghidul de catalogare și noile cerințe internaționale în descrierea resurselor bibliografice” și „Evoluții în validarea termenilor din limbajul național de indexare Lives-Ro”;

– Secțiunea Referente va avea loc în lunile mai –iunie la Iași cu tema „Ghidul bibliotecarului de referințe”

– Secțiunea Cultura Informației își va desfășura activitatea la Conferința Internațională de la București;

– Secțiunea Carte rară, manuscrise și Digitizare va fi coordonata de dl. Nazare;

– Secțiunea Legislație și perfecționare profesională va avea loc în luna iunie la întâlnirea de lucru cu tema „Actualizarea și diseminarea legislației specifice activităților desfășurate în București”