Raport de activitate al filialei Ialomița a ABR 2011-2015

Biblioteca pedagogică a Casei Corpului Didactic Ialomița şi-a îndeplinit şi continuă cu perseverenţă să-şi realizeze rolul şi funcţiile sale: custodială, educaţională, estetică şi informaţională.

De-a lungul timpului scurs de la reînfiinţarea sa, în 1990, în bibliotecă s-au planificat, s-au organizat şi s-au desfăşurat numeroase activităţi, iar concomitent cu acestea s-a avut în vedere instruirea personalului, actualizarea cunoştinţelor de bibliotecă, precum şi începerea procesului de informatizare a bibliotecii.

 

Cu privire la sarcinile biblioteconomice, mi-am programat şi am asigurat funcţionarea bibliotecii CCD potrivit normelor legale şi în cadrul atribuţiilor stabilite de conducerea CCD, organizând colecţiile bibliotecii, în conformitate cu normele biblioteconomice, satisfăcând cerinţele de lectură ale personalului didactic şi nedidactic, atât în cadrul Inspectoratului Şcolar cât şi din toate unităţile şcolare de pe raza judeţului Ialomita.

În funcţie de sumele alocate şi pentru a asigura accesul cititorilor la noutăţile editoriale am îmbogăţit fondul de carte cu noi apariţii în diferite domenii (pedagogic, critică literară, matematică, informatică, psihologie, etc.) asigurând completarea judicioasă a fondului documentar, urmărind în paralel și completarea fondului în unitățile scolare de pe raza județului.

S-au elaborat dosare de documentare, de bibliografii care au susţinut orientările politicii educative şi ale programelor şcolare.

S-a pus la dispoziţia utilizatorilor liste bibliografice cuprinzând lucrări de referinţă, lucrări pentru obţinerea gradelor didactice, am organizat activitatea de popularizare a bibliotecii şi a noilor apariţii editoriale prin prezentări de carte, expoziţii etc.

Au fost ţinute la zi documentele de evidenţă a fondului bibliotecar (Registrul de mişcare a fondului, Fişele de evidenţă a publicaţiilor seriale, Registrele de inventar şi Caietul de evidenţă a activităţii bibliotecii).

S-a verificat periodic fondul de publicaţii, conform legislaţiei în vigoare şi au fost scoase din evidenţă şi din uz publicaţiile deteriorate fizic şi moral, dar s-au efectuat în bibliotecă şi operaţiuni de recondiţionare a unor volume degradate fizic, însă cu conţinut important.

În multe cazuri s-a apelat la împrumutul interbibliotecar pentru a procura lucrările pe care biblioteca CCD nu le posedă.

Ca bibliotecar al Casei Corpului Didactic, până în septembrie 2011, şi preşedinte al Filialei Ialomița a A.B.R. am asigurat îndrumarea metodologică a bibliotecarilor şcolari din teritoriu, completând aceasta şi prin activitatea de predare a cursurilor de Inițiere în Biblioteconomie pentru bibliotecarii şcolari.

S-a oferit suportul informativ pentru înfiinţarea noilor CDI-uri şi pentru funcţionarea celor existente, asigurând astfel o bună diseminare a informaţiei în teritoriu.

Am asigurat îndrumare şi consultanţă în folosirea resurselor bibliotecii în vederea accesului liber la raft.

Cu fiecare ocazie, am prezentat persoanelor interesate, colecţia de soft educaţional pe care o deţine biblioteca CCD.

Prin încetarea activității Secției economice a Academiei de Studii Economice București, înființată la Amara, întreaga Bibliotecă economică a fost donată Casei Corpului Didactic care, la rândul ei, a distribut tuturor școlilor unde există ca obiect de studiu Economia (Armășești, Căzănești, Fetești, Slobozia).

De menţionat că unele licee, în care se studiază Economia, le-au folosit ca sursă de informare în lipsa manualelor.

Ne-am implicat, împreuna cu noua bibliotecară a C.C.D., din mai 2013, anual în organizarea şi desfăşurarea Simpozionului “Școala și viața” unde bibliotecarii au susținut alocuțiuni și care anul acesta a avut o sesiune jubiliară. Marcată prin prezența majorității directorilor.

Am organizat expoziţii tematice cu prilejul unor evenimente importante din istoria poporului român (24 ianuarie, 1 Decembrie), comemorări şi aniversări culturale.

Am participat ca membru în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de bibliotecari şcolari din teritoriu sau pentru trecerea la alte categorii de salarizare (Colegiul Național Urziceni etc.).

Semestrial, am organizat potrivit programului de activităţi metodico-ştiinţifice şi educative, acţiunile desfăşurate de bibliotecarii unităţilor şcolare şi a responsabililor C.D.I. din judeţ.

Tema: ,,Dezvoltarea competenţei de lectură în biblioteca şcolară” – Prezentare Power-Point, activităţi practice. 2014- Fetești, Fierbinți, Slobozia

Alte participări în perioada de referinţă:

  • Schimb de experienţă între bibliotecarii judeţelor Călăraşi şi Ialomiţa cu tema „Profesia de bibliotecar în schimbare”;
  • Vizită la Biblioteca Naţională a României cu ocazia inaugurării noului sediu, în ziua dedicată bibliotecilor şcolare – septembrie 2013 – când s-au derulat multe activităţi menite să-i atragă pe copii spre bibliotecă;

În decursul celor peste 35 de ani de activitate la Casa Corpului Didactic Ialomița, am participat la toate cursurile de perfecţionare organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C.Petrescu” Bucureşti, Consiliul britanic, Biblioteca Centrală Universitară Cluj – Napoca şi am îndrumat bibliotecarii şcolari care aveau nevoie să-şi completeze studiile să participe la cursurile de iniţiere în Biblioteconomie sau masterat la Facultatea de litere – secţia Biblioteconomie a Universităţii Bucureşti şi B.C.U. Bucureşti.

În calitatea de preşedinte al Filialei Ialomița a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), din anul 1990, am participat la toate Conferinţele Naţionale, Sesiunile de referate şi comunicări ale ABIR şi apoi ABR (Sibiu, Galati, Oradea, Cluj).

La Simpozionul Naţional „Şcoala şi viaţa”, ediţia a XXII–a, cu tema: „Educaţia pentru schimbare – modernitate şi actualitate în şcoala românească” organizat de CCD Ialomiţa în 9 iunie 2011 a participat și C.C.D. Călărași, prin director și bibliotecar.

În perioada raportată am participat şi la alte cursuri de formare organizate de INFOEDUCAŢIA Iaşi, care s-au finalizat prin obţinerea de certificat de absolvire aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului precum şi de Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

În legătură cu contribuţia la elaborarea şi redactarea de reviste subliniez că am participat la tehnoredactarea următoarelor publicaţii ale CCD Ialomița:

– Preocupări didactice

– Școala și viața

Am publicat şi un articol în această revistă despre istoricul Casei Corpului Didactic;

De notat este faptul că în perioada raportată s-a înfiinţat Centrul de Documentare şi Informare cu săli de lectură la Colegiul Urziceni.

– Pentru pregătirea bibliotecarilor şcolari am organizat cursuri de perfecţionare astfel: În calitate de formator (Guzulescu Mariana), a ţinut cursul cu durata de 40 de ore ,,Evidenţa şi organizarea colecţiilor de documente”, avizat de ,,Direcţia Generală Management Resurse Umane” – București. Curs la care au participat 20 bibliotecari din județ.

Aceste cursuri de perfecţionare s-au realizat sub egida A.B.R., ca de altfel şi acţiunile care au avut loc cu ocazia sărbătoririi zilei bibliotecii şi bibliotecarului:

„Ziua bibliotecarului” – 23 aprilie 2013 care a continuat cu „Noaptea bibliotecilor”, unde am invitat profesori, elevi, părinţi, bunici pentru a marca importanţa evenimentului, iar copiii ne-au încântat cu un minunat program artistic.

La Conferinţa Naţională a A.B.R din 2013 (Oradea), pentru rezultatele deosebite din întreaga cariera mi s-a acordat o DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ pentru contribuţia adusă la dezvoltarea biblioteconomiei româneşti.

 

Preşedinte Filiala A.B.R. Ialomița.

Tanța Popescu