Întrunirea Secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare 2008

În conformitate cu planul de activităţi al Secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare a ABR, în zilele de 12 şi 13 iunie 2008 s-au desfăşurat la Iaşi, în sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, lucrările întâlnirii anuale a secţiunii.

Au participat colegi de la Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj, Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” Timişoara, Biblioteca Naţională a României (Departamentul Colecţii speciale şi Laboratorul de patologie şi restaurare a publicaţiilor), Biblioteca Academiei Române – Filiala Iaşi, Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi şi de la Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” Iaşi. Secţiunea a reunit colegi bibliotecari, conservatori şi informaticieni.

În deschiderea comună a celor trei secţiuni găzduite de BCU Iaşi, Domnul director general al bibliotecii, prof. univ. dr. Al. Călinescu, a adresat oaspeţilor cuvântul de salut. În continuare, Doamna Nicoleta Popescu, director general adjunct al BCU Iaşi, a subliniat importanţa activităţilor pe secţiuni, rolul organizaţiei ABR, care, în forma lărgită, este o asociaţie puternică, faptul că Iaşul a fost anul acesta gazda mai multor întruniri ale secţiunilor şi a lansat invitaţia ca o viitoare conferinţă naţională ABR să aibă loc la BCU Iaşi.

Programul secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare a cuprins dezbateri pe marginea celor două teme anunţate:

  • Descrierea bibliografică informatizată a colecţiilor speciale (Softuri de bibliotecă folosite. Tipuri de documente descrise. Modele de descriere bibliografică informatizată)
  • Conservarea documentelor. Probleme şi soluţii

Întrucât participanţii au fost interesaţi de toate aspectele puse în discuţie şi deoarece au fost instituţii reprezentate de o singură persoană, nu s-au făcut dezbateri pe subsecţiuni: prelucrare colecţii speciale şi conservare.

S-a făcut o prezentare a activităţii secţiunii din anul precedent şi s-au menţionat activităţile propuse la întrunirea secţiunii cu prilejul Conferinţei Naţionale ABR, Braşov, 2007:
1. Identificarea bibliotecilor care deţin colecţii speciale, a tipurilor de documente din aceste colecţii şi a modalităţilor de valorificare
2. Reactualizarea standardelor de conservare

Conservare şi restaurare. Întrucât problema actualizării standardelor este pe agenda de lucru a Comisiei Naţionale a Bibliotecilor (http://www.comisia-bibliotecilor.ro/DocumenteHtml.aspx?ID=1755), s-a discutat doar problema chestionarului prin care să se identifice persoanele care prelucrează cartea veche, conservatorii şi restauratorii din biblioteci. În urma discuţiilor şi propunerilor participanţilor s-a conturat chestionarul ce va fi difuzat în toate filialele ABR şi s-a convenit ca acest chestionar să cuprindă atât probleme legate de structura fondurilor colecţiilor speciale, softului de bibliotecă folosit în descrierea bibliografică a colecţiilor, tipurile de colecţii speciale descrise în sistem informatizat cât şi probleme legate de conservare-restaurare (specialişti care lucrează în domeniu, dacă există laborator de specialitate, dotarea acestuia, aparatură necesară pentru monitorizarea factorilor microclimatici în spaţiile de depozitare). Într-o primă fază, chestionarul se va opri doar la aceste aspecte, fără a pune problema digitizării, aceasta regăsindu-se în chestionarul trimis de Biblioteca Naţională sau problema bibliotecarilor care prelucrază carte veche şi lucrează în departamente de Colecţii speciale (aceasta a fost o propunere mai veche a FABR, nefinalizată).

S-au discutat aspecte legate de menţinerea microclimatului în spaţiile de depozitare, de reglementările care vizează nu numai pe specialişti (conservatori, restauratori), ci şi întreg personalul din biblioteci şi utilizatorii acestora. Problemele fiind de interes pentru toţi cei care lucrează cu carte veche, arhive, colecţii, s-a propus ca, eventual pe pagina web a asociaţiei la Secţiunea Colecţii speciale, conservare şi restaurare, să se posteze materiale utile, norme, începând de la mânuire, depozitare, fotocopiere, microclimat până la plan în caz de dezastru. Materialele pe probleme de conservare semnalate de colegi, alte materiale utile vor fi selectate de Dl. Aurelian Popescu (BCU Bucureşti).

La nivel naţional trebuie demarată o campanie de conservare şi salvare a fondurilor. O situaţie exactă a fondurilor şi a stării de conservare va fi posibilă în urma activităţii de clasare care se derulează. S-a propus redactarea unui protest împotriva editorilor şi producătorilor de hârtie în vederea respectării ISO 9706 (tipărirea pe hârtie neacidă), care la nivel mondial s-a adoptat acum 10 ani.

S-au prezentat apoi:
• regulamentul intern de la Colecţii speciale, modul cum se consultă documentele la sala de lectură, cum se expun documentele – numai în còpii, cu sigla bibliotecii deţinătoare (Biblioteca Naţională),
• instruirea utilizatorilor, dar şi a personalului de bibliotecă privind consultarea, manipularea şi fotocopierea documentelor (BCU Bucureşti),
• norme de consultare afişate în sala de lectură şi pe pagina web a bibliotecii (BCU Iaşi),
• structura departamentului Colecţii speciale (BCU Cluj, BCU Timişoara),
• desfăşurarea activităţii la Departamentul Colecţii speciale şi modernizarea supravegherii sălii de lectură cu camere de luat vederi (BJ „V.A. Urechia” Galaţi),
• necesitatea înfiinţării unui departament Colecţii speciale şi a şcolarizării/specializării personalului în urma îmbogăţirii fondurilor, prin donaţii, cu carte veche şi/sau bibliofilă (Biblioteca UMF Iaşi).

Fiecare bibliotecă participantă a prezentat Departamentul Colecţii speciale (tipuri de documente cuprinse aici, personalul care lucrează, bogăţia fondurilor, vechimea şi raritatea lor, îmbogăţirea fondurilor în 2008, fie prin donaţii – fondul Profesor Demetriade (Biblioteca UMF Iaşi), fie prin achiziţii – scrisori Vasile Alecsandri, cărţi poştale reprezentând Galaţiul vechi, carte veche (Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi), organizarea depozitelor (prezentare în PowerPoint a depozitului Colecţii speciale şi activitatea de conservare preventivă, BCU Iaşi), proiecte în derulare, activitatea de scanare şi digitizare. S-au amintit proiectele în care este implicată Biblioteca Naţională, Proiectul Apograf (http://www.cimec.ro/a_carte.htm) şi Proiectul Manuscriptorium
(http://www.manuscriptorium.com/Site/ENG/default_eng.asp), proiectul în derulare de la BCU Cluj (documentele scanate nu se pot consulta decât în bibliotecă), proiectul prin care s-a scanat fondul de carte veche românească al BCU Bucureşti, scanările care se efectuează pentru expoziţii, pentru utilizatori – la cerere, pentru ataşare de imagini la descrierea cărţii vechi în sistem informatizat (BCU Iaşi), scanări efectuate pentru expoziţii la Centrele Culturale de la Paris şi Viena (BJ „V.A. Urechia” Galaţi). Participanţii au menţionat cine efectuează scanările: firme specializate, un departament specializat al bibliotecii sau personalul Departamentului Colecţii speciale. S-a subliniat faptul că pe fiecare copie trebuie să existe o ştampilă de proprietate (sigla bibliotecii deţinătoare), inserată în imaginea obţinută prin scanare. La fel ar trebui să fie şi pe imaginile afişate pe pagina web a bibliotecii.

În a doua zi a întâlnirii, Doamna Gilda Drăgănescu, director al Bibliotecii USAMV Iaşi a prezentat un proiect în derulare la Biblioteca USAMV Iaşi: Contaminarea şi deteriorarea documentelor grafice comune şi de patrimoniu. Studiu de caz. În proiect sunt implicate Bibliotecile USAMV Iaşi, Cluj, Chişinău şi au fost cooptaţi specialişti pentru analize chimice, biologice.

Prelucrare colecţii speciale. S-au enumerat softurile de bibliotecă folosite (Aleph, TINLIB, VUBIS), formatul utilizat, s-a specificat dacă şi colecţiile speciale sunt descrise în sistem informatizat şi ce tipuri. Menţionăm ca există biblioteci care nu au trecut încă la descrierea bibliografică informatizată a colecţiilor speciale.

Pentru uniformizarea descrierii bibliografice, s-a făcut referire la întâlnirea catalogatorilor din 2005 pentru Catalogul ROLiNeST, au fost reamintite câmpurile UNIMARC specifice ISBD(A) – 316, 317, 318, precum şi completarea subcâmpului 5 aferent acestor câmpuri. S-a discutat şi despre completarea subcâmpului specific desemnării generale a materialului (câmpul 200 subcâmpul b). Sunt biblioteci care folosesc acest lucru numai pentru anumite categorii, de exemplu „resursă electronică”. Tot pentru uniformizarea descrierii, s-a convenit să se întocmească o listă cu termeni folosiţi pentru desemnarea generală a materialului.

Au fost prezentate tipuri de descriere bibliografică, cu evidenţierea câmpurilor folosite, pentru: incunabule (BCU Iaşi), carte veche (BCU Cluj), manuscrise (Biblioteca Naţională), monede şi medalii (BCU Timişoara). S-a discutat despre ataşarea de imagini în cazul descrierii cărţii vechi în Aleph şi în VUBIS. S-au comparat posibilităţile de descriere bibliografică în TINLIB (câmpuri predefinite şi fixe), VUBIS şi Aleph, precum şi afişarea în catalogul online.

Discuţii interesante au fost şi pe marginea descrierii în sistem informatizat a colligatelor. Au fost prezentate cazuri concrete (cu folosirea câmpurilor 481, 482, cu folosirea LKR) de la BN, BCU Bucureşti, BCU Cluj, BCU Iaşi.

S-au discutat şi posibilităţile de legătură între ediţii pe acelaşi suport, ediţii pe suporturi diferite, lucru posibil în Aleph. Au fost exemplificări din bazele de date ale BCU Cluj, BCU Timişoara, BCU Iaşi.

Majoritatea bibliotecilor informatizate au testat descrierea bibliografică a tuturor tipurilor de colecţii, dar preponderent se descriu colecţiile de: carte veche, carte bibliofilă, manuscrise, stampe, hărţi, cărţi poştale, ex-librisuri, resurse electronice (CD, DVD), materiale audio-video (casete audio, casete video). De semnalat că în majoritatea bibliotecilor există fie departamente separate pentru tipuri de colecţii (cazul BN), fie departamente separate pentru colecţiile audio-video (Biblioteca „V.A. Urechia”, BCU Cluj), fie prelucrarea resurselor electronice de către Departamentele de Catalogare (BCU Bucureşti, BCU Cluj, BCU Timişoara). Un caz aparte este Departamentul Colecţii speciale de la BCU Iaşi, unde se prelucrează toate aceste tipuri de colecţii.

Participanţii au apreciat activitatea, mai veche, a secţiunii – Catalogul cărţii de secol 16 (descrieri bibliografice informatizate) la care participă BCU Cluj şi BCU Iaşi. Întrucât organizaţia ABR cuprinde acum şi biblioteci publice, cu bogate fonduri de carte veche, s-a convenit că acest catalog trebuie continuat. Chiar dacă există cataloage tipărite cu cartea de secol 16, ar fi foarte util un catalog colectiv. Se va lua legătura cu CIMEC pentru sugestii şi/sau o eventuală găzduire a catalogului pe pagina de web.

În legătură cu prelucrarea colecţiilor speciale, se vor posta, de asemenea, materiale utile, liste cu materialele de referinţă pentru prelucrarea cărţii vechi deţinute de marile biblioteci pentru orientarea bibliotecilor din reţea care nu le deţin, link-uri utile, cum ar fi cel pentru GW (http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/NFuseEN.htm) sau ISTC (http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html). Ar fi importante şi liste cu microfilmele deţinute de biblioteci în vederea activităţii de digitizare. Participanţii au adus în discuţie testele de digitizare a microfilmelor care au început să se facă la BJ ”Panait Istrati” Brăila şi eventualitatea unui proiect pe ţară.

În discuţii au fost semnalate:
• Viitoarea apariţie a unui catalog al cărţii de secol 17 de la BN şi un catalog al partiturilor muzicale de la BN
• Şedinţa pe probleme de patrimoniu a Comisiei Naţionale a Bibliotecilor din 30 iunie unde s-ar putea discuta aspecte legate de reevaluare (problemă ivită în discuţiile participanţilor)
• Activitatea de clasare a patrimoniului în categoriile Fond şi Tezaur (activitate începută cu incunabulele la BN, BCU Bucureşti, BCU Iaşi şi cu carte românească veche la Biblioteca Academiei – Filiala Iaşi)
• Necesitatea unei liste online cu titlurile digitizate pentru a nu se suprapune activităţile (vezi http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=289)
• Clarificarea unor aspecte privind achiziţia de carte veche (pentru această problemă se va lua legătura cu preşedintele secţiunii Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor)

Concluzii:
• Postarea, eventual pe pagina web a organizaţiei, la secţiunea Colecţii speciale, conservare şi restaurare, de materiale utile bibliotecarilor care lucrează în departamente de colecţii speciale (atât pe parte de conservare cât şi de prelucrare a fondurilor). (În cazul în care materialele respective nu pot fi găzduite de această pagină de web, se va găsi altă soluţie)
• Difuzarea în filialele ABR a chestionarului întocmit, pentru a colecta informaţii privind conservarea si prelucrarea colecţiilor speciale (vezi Chestionarul). Data limită: 10 august 2008
• Redactarea unui protest împotriva editorilor şi producătorilor de hârtie în vederea respectării ISO 9706 (tipărirea pe hârtie neacidă)
• Întocmirea unei liste cu termeni folosiţi pentru desemnarea generală a materialului, pentru uniformizarea descrierii bibliografice
• Continuarea Catalogului cărţii de secol 16 (eventual constituirea unui catalog colectiv)
• Alcătuirea unor liste cu microfilmele deţinute de biblioteci în vederea unui proiect comun de digitizare a acestora

Fotografii din timpul desfăşurării lucrărilor secţiunii

Lăcrămioara Chihaia
Preşedintele secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare