Raport de activitate al Filialei Vrancea a ABR 2011–2015

În perioada 2011-2015, Filiala ABR Vrancea a desfăşurat numeroase activităţi şi proiecte profesionale, culturale şi educaţionale în concordanţă cu Legea bibliotecilor şi cu Statutul Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

În urma alegerilor din 27 mai 2011, conducerea Filialei ABR Vrancea a fost următoarea: preşedinte- Stela Sebe (Stănoiu) CCD Vrancea, vicepreşedinte – Zamfira Stoica, Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” Focşani, secretar – Gabriela Harea, Şcoala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” Focşani.

Prin activitatea desfăşurată în această perioadă de către filiala noastră s-au atras noi membri în rândul bibliotecarilor şcolari, s-au organizat întâlniri profesionale, membrii filialei au participat cu lucrări la întâlnirile profesionale organizate anual de către ABR.

În perioada  septembrie 2011 – mai 2015, la nivelul Filialei Vrancea a ABR au fost planificate, organizate şi derulate activităţi, parteneriate şi proiecte profesionale, culturale şi educaţionale concretizate în:

I. Participări ale membrilor filialei la conferinţe, simpozioane, alte manifestări culturale:

– Conferinţa Naţională a ABR cu tema “Bibliotecile în societatea cunoaşterii” la Biblioteca Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, în perioada 7–9 septembrie 2011;

– Conferinţa Naţională a ABR cu tema “Tradiţii şi inovare”, Galaţi, 29–31 august 2012;

– Conferinţa Naţională a ABR cu tema “Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”, Oradea, 4-6 septembrie 2013;

– Conferinţa Naţională a ABR cu tema “Bibliotecile  – acces deschis la educaţie şi cultură”, Cluj – Napoca, 3-5 septembrie 2014;

– Conferinţa Naţională a bibliotecarilor din România cu tema “Biblioteca Naţională din România şi bibliotecile din învăţământ”, Bucureşti, 25 aprilie 2012;

– Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor şcolari şi a Caselor Corpului Didactic cu tema ”Biblioteca_şcolar@realitate.perspective”, organizată de Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgovişte, sub egida ABR si MEN, cu sprijinul ISJ Damboviţa şi a autorităţilor locale, 23–24 mai 2013;

– Conferinţa Internaţională “Comunicare şi educaţie în societatea cunoaşterii”, ediţia I, Timişoara, 7-9 noiembrie 2013;

– Conferinţa Bibliotecarilor din Republica Moldova ”Biblioteci puternice – comunităţi puternice”, Chişinău, 5 noiembrie 2014, organizată de către Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

– Simpozionul şi Concursul Naţional “Simbol şi Cuvânt” organizat de Colegiul Tehnic  “Edmond Nicolau” Focşani în colaborare cu ISJ Vrancea, Primăria Focşani, Consiliul Local Focşani, 2011;

– Simpozionul internaţional “Universul ştiinţelor” organizat de către ISJ Iaşi, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi, 20 august 2012;

– Simpozionul organizat de Biblioteca Judeţeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea în colaborare cu CJ Vrancea, cu ocazia Centenarului Bibliotecii Publice Focşani, 31 octombrie 2012;

– Simpozionul judeţean “Fluxul informaţional în activitatea de cercetare”, organizat de Filiala ABR Vrancea ediţia I, 23 aprilie 2013 şi Ediţia a II -a, 23 aprilie 2014;

– Simpozionul “Cultura SMA@RT în bibliotecă” ediţia a II-a, organizat de CCD Suceava, 2013;

– Simpozionul “Focşanii de altădată” organizat de Primăria municipiului Focşani în data 05.07.2013;

– Simpozionul Naţional “Provocări pentru Educaţie şi Piaţa Muncii în secolul XXI prin Firma de Exerciţiu”, organizat de  Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu“ Focşani, 4 aprilie 2013;

– Simpozionul “Cartea şi lectura – Brandul bibliotecii pentru copii”, Chişinău, 18-21 aprilie 2013;

– Simpozionul Judeţean organizat de ISJ Vrancea, CSEI “Elena Doamna” şi Şcoala “Nicolae Iorga” Focşani “Cartea, mijloc de instruire, formare şi dezvoltare în societatea cunoaşterii” – 24 mai 2013;

– Simpozionul judeţean “Şcoala – cursul superior al devenirii” organizat de Şcoala “Duiliu Zamfirescu” Focşani, 30 octombrie 2014;

– Simpozionul “Multilingvism – între tradiţie şi inovaţie” – organizat de ISJ Vrancea, CCD Vrancea, CNU Focşani şi Colegiul Economic “Mihail Kogălniceanu” Focşani, 1 decembrie 2011;

– Simpozionul Naţional “Un canon numit lectură” organizat de CNU, Focşani, 28 mai 2011;

– Simpozionul Internaţional “Rolul parteneriatelor în contextul diversităţii culturale”, 24 mai 2015, organizator Şcoala Gimnazială Nr. 3 Focşani;

– participare la Zilele Casei Corpului Didactic “Simion Mehedinţi” Vrancea, octombrie 2011, 2012, 2013, 2014;

– “Nocturna Bibliotecilor”, 17–18 noiembrie 2012, noiembrie 2013 – organizate de către CCD Vrancea, Biblioteca Colegiului Tehnic “Edmond Nicolau” Focşani şi Biblioteca Colegiului Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focşani;

– “Ziua Culturii Naţionale” – 15 ianuarie 2014, CCD Focşani şi alte biblioteci şcolare din judeţ;

– Concursul “Biblioteca anului” în parteneriat cu CCD Iaşi din judeţul nostru participând  Şcoala “Nicolae Iorga” Focşani – ciclul gimnazial şi Liceul Marăşeşti, Liceul Teoretic Panciu – ciclul liceal.

De asemenea, membrii ABR Filiala Vrancea au participat la lansări de carte atât la nivel local cât şi la nivel judeţean şi naţional.

II. Dezbateri, consfătuiri:

– Dezbaterea publică a proiectului de modificare a Legii bibliotecilor, vizând în special bibliotecile şcolare şi centrele de informare şi documentare, desfăşurată la Biblioteca Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu” Bucureşti, 22 noiembrie 2012;

– Dezbaterea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului consultativ al bibliotecarilor şcolari şi profesorilor documentarişti, precum şi a Fişei cadru de evaluare a activităţii bibliotecarului în vederea obţinerii gradiţiei de merit, februarie 2015;

– Consfătuirile anuale ale bibliotecarilor şcolari din judeţul Vrancea 2011, 2012, 2013, 2014;

III. Perfecţionarea prin programe de perfecţionare:

– tehnici de informare şi comunicare (TIC), în perioada octombrie – noiembrie 2011;

– workshop-ul “Biblioteca publică şi biblioteca şcolară: parteneriate durabile pentru dezvoltarea de noi servicii în bibliotecă” organizat de CCD Vrancea şi Biblioteca Judeţeană  “Duiliu Zamfirescu” Focşani, 20–21 iunie 2011;

– curs de formarea formatorilor în cultura informaţiei pentru bibliotecari şcolari organizat de ABR cu sprijinul Ambasadei SUA – 2011 şi 2012;

– workshop-ul “Bibliotecarul şcolar profesionist şi instrumentele online şi offline de prezentare: Prezi.com” organizat de CCD Vrancea şi Biblioteca Judeţeană ”Duiliu Zamfirescu” Focşani, 23 aprilie 2013;

– programul de formare “Cultura informaţiei în CDI şi bibliotecile şcolare“, organizat de CCD Vrancea 2012, 2013, 2014;

– curs de formare de formatori în metodologia DigiTales – Altfel de poveşti, desfăşurat la Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea – 2013;

– workshop-ul “Dezvoltarea lecturii şi a limbajului în biblioteci” organizat de ABR şi Biblioteca Goethe Institut – Bukarest în perioada 17-18 octombrie 2011 la Biblioteca Pedagogică Naţională ”I.C Petrescu;

– workshop- ul pentru tineret intitulat ”Update.jung&erwachsen” organizat de ABR în cooperare cu Biblioteca Goethe – Institut Bucureşti în perioada 20 – 21 octombrie 2014;

IV. Organizarea de cercuri metodico-ştiinţifice cu temele:

– “Bibliotecile în societatea cunoaşterii” – 10 octombrie 2011, CCD “Simion Mehedinţi” Focşani- Vrancea;

– “Tehnici de promovare şi stimulare a lecturii” – 6 decembrie 2011 – Şcoala Nr. 7 Focşani;

– “Noi tendinţe în bibliotecile şcolare şi CDI-iuri: parteneriate, proiecte educaţionale, activităţi artistice” -27 februarie 2012 – Şcoala “Anghel Saligny” Focşani;

–  “Exemple de bune practici în bibliotecile şcolare şi CDI-uri” – 14 mai 2012, Colegiul Tehnic  “Gheorghe Balş” Adjud;

– “Structurile infodocumentare şcolare între tradiţie şi modernitate”, iunie 2012, Școala “Duiliu Zamfirescu” Focşani;

– “Animaţia culturală în biblioteca şi CDI“ – 8 noiembrie 2012, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Mărăşeşti;

– “Promovarea activităţilor pedagogice şi culturale în bibliotecile şcolare şi CDI-uri”, martie 2013, Liceul de Artă “Ghe. Tăttărescu” Focşani;

– “Inovaţie pedagogică în CDI”, 6 decembrie 2013, Liceul Teoretic “Grigore Gheba” Dumitreşti;

– “Biblioteca şcolară – provocări şi oportunităţi ale dezvoltării într-un mediu concurenţial”, 21 februarie 2014, Colegiul Economic “Mihail Kogălniceanu” Focşani;

– “Dezvoltarea competenţelor de lectură în bibliotecile şcolare”, 11 decembrie 2014, Colegiul Tehnic “Traian Vuia“ Focşani;

“Abilități de viață prin CDI”, 18 februarie 2015, Liceul Teoretic “Ioan Slavici” Panciu.

V.  Elaborarea de lucrări ştiinţifice cu ISBN, articole de specialitate cu ISSN

– “Strategii de marketing aplicabile în structurile infodocumentare şcolare – Ghid de bune practici”– 2012, ISBN 978-973-0-1284-3, autori Stela Sebe, Gabriela Harea;

– “Biblioteca interculturală” – 2014, ISBN 978-606-13-1962-6, autori Zamfira Stoica, Mihaela Voicu;

– articole de specialitate: “Cartea cel mai fidel prieten” – în revista “Vârstele şcolii” Seria a III-a, Anul I, Nr. 2 din iunie 2011, “Rolul Centrelor de Informare şi Documentare în şcoală” – în revista “Vârstele şcolii” – ianuarie 2011, “Cartea şi ameninţarea internetului” în ”Tribuna Învăţământului”, Anul LXI, Nr. 2920, şi alte articole în revistele şcolare editate la nivelul judeţului Vrancea;

VI. Organizarea/participarea la proiecte:

– Proiectul POSDRU: “Din nou la şcoală!” – prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” 2014 – coordinator Stela Stănoiu- CCD “Simion Mehedinţi” Focşani- Vrancea;

– Proiectul Internaţional Comenius “To read is to grow” – 2010-2012, Şcoala “Duiliu Zamfirescu“ Focşani;

– Proiectul educaţional judeţean “Caravana lecturilor frumoase” organizat de ISJ Vrancea şi CCD “Simion Mehedinţi” Focşani – Vrancea în colaborare cu alte instituţii de învăţământ din judeţ;

– Proiectul educaţional judeţean “Ana citeşte” – 2013, organizator CSEI ”Elena Doamna” şi Şcoala “Nicolae Iorga” Focşani;

– Parteneriate educaţionale încheiate la nivel local/judeţean/naţional între bibliotecile şcolare vrâncene şi CCD “Simion Mehedinţi” Vrancea, Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Muzeul Vrancei, Crucea Roşie Vrancea, Agenţia de Protecţia Mediului Vrancea, etc.

VII.  Organizarea de expoziţii în scopul promovării activităţilor desfăşurate la nivelul bibliotecilor şi CDI:

– ”Ziua Europeană a Limbilor Moderne” – 26 septembrie 2011;

– “Educaţie şi cultură prin bibliotecă” – octombrie 2014;

– “Ziua Mondială a Educaţiei” – 5 octombrie 2011, 2012, 2013, 2014;

– “Simion Mehedinţi în imagini” – octombrie 2014;

– “Universul operei sadoveniene”  –  noiembrie 2012;

– “Internetul – instrument de comunicare” – 29 octombrie 2014;

– “1 Decembrie 1918 la români” –  2011, 2012, 2013, 2014;

– “Eternul Luceafăr” – ianuarie  – 2011, 2012, 2013, 2014;

– “Sărbătorile pascale la români” – 2011, 2012, 2013, 2014;

– “Biblioteci şi bibliotecari” – 23 aprilie 2014;

– “Zâmbet de copil” – 1 iunie 2011, 2012, 2013, 2014;

– Expoziţii cu noutăţi – lunar;

– Expoziţii aniversare – permanent.

 

Comitetul de conducere al Filialei ABR Vrancea

Stela Stănoiu

Zamfira Stoica

Gabriela Harea