Proces-verbal al sesiunii informale a bibliotecarilor din Jud. Suceava

Proces-verbal în cadrul Sesiunii informale a bibliotecarilor

din Jud. Suceava

 

Încheiat azi, 23.01.2015, la biblioteca CCD George Tofan Suceava

Ordinea de zi:

  1. Situaţia activităţilor metodice lunare, pe zone metodice.
  2. Informare asupra activităților de dezvoltare profesională ce trebuie desfășurate de bibliotecarii școlari suceveni până la sfârșitul lunii martie a.c. în acord cu prevederile art. 4 alin (4) lit. d) al metodologiei privind implementarea proiectului sistemic “Personal didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat/promotor al învățării pe tot parcursul vieții, aprobată prin OMEN 4871/5.11.2014 cu modificările ulterioare.
  3. Propuneri pentru desfăşurarea celei de-a IV-a ediţii a simpozionului bibliotecarilor (23.04.2015), cu tema: E_biblioteca integratoare.
  4. Situaţia cursurilor de formare continuă furnizate de CCD Suceava dar şi situaţia bibliotecarilor școlari înscriși la cursurile profesori documentarişti de la UBB Cluj
  5. Situaţia cotizaţiilor ABR pentru anul 2014.
  6. Alte probleme.

1. Activităţile metodice s-au desfăşurat conform graficului din planul de activităţi al fiecărui bibliotecar metodist zonal, cu mici excepţii (sărbători legale, epidemii, colegi necooperanţi, ex. bibliotecara Colegiului Al. cel Bun Gura Humorului). S-a ridicat problema neacceptării din partea unor directori de unităţi şcolare a zilei metodice a bibliotecarilor şcolari (vinerea), precum şi a acţiunilor iniţiate de biblioteca CCD. Toate activităţile metodice lunare ale colegilor bibliotecari s-au desfăşurat în general, în bune condiţii, armonios şi constructiv.

2. În cadrul acțiunilor de dezvoltare propuse pentru perioada imediat următoare:

a. înscrierea la sesiunea CCD Calitatea și excelența în formarea continuă de pe 6.02.2015, secțiunea Documentare, informare şi resurse în educaţie și susținerea lucrărilor de specialitate;

b. sesiune informală de perfecționare de tip blended learning care va avea două etape:

– prima cu bibliotecarii metodiși la biblioteca CCD;

– a doua etapă cu bibliotecarii școlari pe fiecare zonă metodică cu bibl. metod. responsabil. Lansarea chestionarului de analiză a nevoii de formare continuă a bibliotecarilor școlari 2014-2015. Segmentul: Proprietatea intelectuală/copyright-ul cu scopul dobândirii de către bibliotecarii școlari de noi competențe profesionale. Colectarea rezultatelor se va realiza până la sfârșitul lunii februarie pe zone metodice, iar apoi vor fi transmise bibliotecarului CCD în timp util.

c. Stadiul Proiectului INELI-Balkans (crearea unei rețele balcanice de biblioteci performante): etapa a II-a – analiză Impactul politicilor educaționale asupra bibliotecilor școlare.

3. Simpozionul se va desfăşura la Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni (prof. doc. Mattylena Boicu), pe 23.04.2015, pe următoarele secţiuni:

– alocuțiuni invitați speciali: conf. dr. ing.  Radu Budei – Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi și arhimandrit Melchisedec Velnic –  stareţul Mănăstirii Putna;

– prezentări PP ale lucrărilor ce vor fi publicate în volumul simpozionului (5 minute/participant);

– training profesional în cadrul atelierului: Tehnici de promovare a bibliotecii și a bibliotecarului, psiholog dr. Liliana Bujor de la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava (~ 2 ore);

– cafeneaua publică – pentru nonformal organizată ca activitate de follow up și evaluare a activităților simpozionului (20 de minute).

4. Oferta de formare a CCD Suceava pentru bibliotecarii şcolari: Cultura informației (minim 25 cursanţi/grupă).

Rămâne spre finalizare invitația pentru Florin Colgeac pentru desfășurarea unui curs de formare continuă în acest an școlar.

La sfârșitul lunii mai se va desfășura un schimb de experiență cu bibliotecarii școlari vasluieni, pe durata a trei zile.

5. Cotizaţiile ABR rămân la aceeaşi valoare: 2 lei x 12 luni = 24.00 lei/an. S-a fixat termenul limită până la sfârşitul lunii februarie 2015 (fiecare bibliotecar metodist va efectua viramentul direct în contul ABR și va transmite președintelui ABR copia OP-ului).

6. Alte probleme:

– modul de completare a Fișei de îndrumare și control pentru biblioteca școlară/CDI (în special III. 13 Dezvoltarea colecțiilor / achiziții de la buget în situația în care fondul de carte al bibliotecilor nefiind mijloace fixe (art. 40, lit. 1 din Legea bibliotecilor) au fost trecute la obiecte de inventar, iar conform Legea 337/2006 – pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii completat și modificat prin OUG 77/2012 actualizată în 2015;

– situaţia propunerilor ce vizează modificarea Legii bibliotecilor – în vederea clarificării situației raportărilor statistice la INS conform formularului tip și adaptarea lui la bibliotecile școlare;

– anunțarea alegerilor în teritoriu și apoi a conducerii ABR în cadrul Conferinței anuale a bibliotecarilor din septembrie 2015 de la Iași;

– verificarea email-urilor şi accesarea inconsecventă de către bibliotecarii şcolari a site-ului CCD Suceava, inclusiv a catalogului on-line, de unde şi consecinţa slabei informări şi documentări a acestora;

– revizuirea bazei de date a fiecărui bibliotecar metodist de zonă.

 

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Președinte Filila Suceava a ABR,

Prof. Daniela Argatu