Proces-verbal al noului Consiliu Director

Proces-verbal

al noului Consiliu Director

al Asociaţiei Bibliotecarilor din România

încheiat, azi 1 aprilie 2016

 

Cu ocazia şedinţei Consiliului Director, care a avut loc la sediul ABR de la Biblioteca Naţională a României, între orele 9-15.

 

La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely – președinte

Petruta Voicu – secretar general

Cristina Ungur – trezorier

Claudia Lungu – vicepreşedinte

Mioara Voncilă – vicepreşedinte

Denise Crînganu – vicepreşedinte

Dorina Bălan – vicepreşedinte

Oana Jianu – membru

Kiss Laszlo – membru

Laura Andrei – membru

Dr. Ivona Olariu – membru

Cristina Pârvu – membru

Dr. Agneta Lovasz – membru

Bogdan Jugănaru – membru

 

Au absentat motivat Daniela Argatu (vicepreşedinte), Stela Stănoiu (membru) şi Roxana Grigorescu (membru).

 

Ordinea de zi

 

1. Informare privind activitatea Biroului Executiv de la ultima şedinţă de Consiliu – Adriana Szekely [10 min.].

2. Situaţia financiară pe anul 2015 – Raport asupra veniturilor şi cheltuielilor pe anul 2015. Situaţia cotizaţiilor individuale şi instituţionale.– Lãcrãmioara Blascioc (invitat) şi Cristina Ungur [20 min.]

3. Calendarul şi tematica reuniunilor profesionale ABR în anul 2016Laura Andrei [30 min]

4. Stadiul organizării (schiţa de program, costurile estimative, sponsori) celei de-a XXVII-a Conferinţe Naţionale a ABR, Timişoara, 2016dr. Agneta Lovasz, preşedinta filialei Timiş. [30 min.]

5. Restructurarea paginii web a ABR – Mioara Voncilă [30 min]

11,00-11,30 – pauză

6. Activitatea editorială a  ABR (11,30-12,30):

Revista Română de Biblioteconomie şi ştiinţa Informării (RRBSI)prof. univ. dr. Angela Repanovici şi  dr. Robert Coravu (invitaţi);

– Stadiul elaborării Tratatului de biblioteconomie– Preşedinte de onoare, Mircea Regneală (invitat)

7. Diverse probleme organizatorice (12,30 – 15).

– Elaborarea unor protocoale  de colaborare  cu  Ministerul Educaţiei şi Ministerul Culturii prin care să se solicite implicarea acestora în problematica bibliotecilor din România – Petruţa Voicu; Claudia Lungu; Adriana Szekely;  Oana Jianu

–  Strategia de comunicare a ABR – Cristina Pârvu

– Orientarea celor 2% din impozit către ABR – promovare, colectare, utilizare. – Cristina Ungur şi Cristina Pârvu

– Probleme de secretariat. Situaţia gestionării şi difuzării publicaţiilor ABR – Emilia Enache

– Prezentarea reuniunii EBLIDA de la Bruxelles (1-3 februarie 2016) – Adriana Szekely

– Alte probleme asociative

Doamna preşedinte Adriana Szekely a deschis ședința Consiliului Director, anunțând ordinea de zi şi faptul că la întâlnire vor participa, în calitate de invitaţi, dl prof. univ. dr. Mircea Regneală, dna Lăcrămioara Blascioc, dna Laura Radu (contabil ABR) şi dl dr. Robert Coravu.

1. Informare privind activitatea Biroului Executiv de la ultima şedinţă de Consiliu – Adriana Szekely (15 decembrie 2015 – 30 martie 2016)

  • Demersurile întreprinse pentru prelungirea protocolului de colaborare cu Biblioteca Naţională a României.
  • Demersurile întreprinse pentru înregistrarea la judecătorie a noii componențe a Consiliului director şi a Comisiei de cenzori
  • Formularea şi transmiterea propunerilor de amendamente la OUG 189, dezvoltarea colaborării cu Ministerul Culturii.
  • Optimizarea comunicării interne în cadrul ABR, prin punerea la dispoziție pe pagina web a asociaţiei a informaţiilor utile comunităţii bibliotecare.
  • Comunicarea internă în cadrul Consiliului director prin intermediul grupului de discuţii constituit în acest scop.

2. Situaţia financiară pe anul 2015 – Raport asupra veniturilor şi cheltuielilor pe anul 2015. Situaţia cotizaţiilor individuale şi instituţionale.

Doamnele Lăcrămioara Blascioc și Laura Radu au prezentat bilanțul pentru anul 2015 și situația financiară a ABR în primul trimestru al anului 2016.

În anul 2015, asociația a avut un venit din activitatea economică si nonprofit de 103065 lei şi cheltuieli de 96532 lei, principala activitate economică fiind aceea de vânzare de cărţi. Excedentul anului 2015 a fost de 6533 lei (din activitatea economică și nonprofit).

În conturile asociaţiei, soldul disponibil la data de 31.03.2016 este de: 4354.25 euro şi 43.080.17 lei. În luna ianuarie 2016 s-a plătit o factură către Eblida în valoare de 200 euro plus taxele aferente.

În primele trei luni ale acestui an s-au înregistrat intrări de 10722.98 lei şi ieşiri de 10542.04 lei.

Intrările sunt constituite din vânzări de cărți, încasări cotizaţii şi abonamente la RRBSI, iar ieşirile reprezintă taxe către buget, costuri pentru noul tiraj din Tratatul de biblioteconomie, plata avocatului angajat pentru procesul intentat asociaţiei de către dl. Ovidiu Călugărescu şi taxele judiciare de timbru aferente.

Dl prof. Mircea Regneală a adus mulțumiri doamnelor Lăcrămioara Blascioc şi Laura Radu pentru cei 27 de ani de activitate pentru ABR.

Doamna Cristina Ungur a prezentat situaţia parţială a evidenţei membrilor ABR. În urma centralizării datelor obținute de la 27 din cele 42 de filiale ale asociației s-au raportat un număr de 1231 membri cotizanţi: Procesul de actualizare a evidenţei membrilor va continua.

Se supune la vot situaţia financiară prezentată şi toţi cei prezenţi sunt de acord.

A fost prezentat calendarul şi tematica reuniunilor profesionale ale ABR în anul 2016, pe filiale, diviziuni şi secţiuni profesionale, de către doamnele Laura Andrei şi Adriana Szekely.

S-a subliniat faptul că toate acţiunile organizate în cadrul Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor și cu prilejul Zilei Bibliotecarului (23 aprilie) trebuie să fie mediatizate la nivel național şi local. Pentru Noaptea bibliotecilor s-a propus crearea un afiş care va fi trimis în filiale.

4. Stadiul organizării celei de-a XXVII-a Conferinţe Naţionale a ABR a fost prezentat de dna dr. Agneta Lovasz.

Conferinţa din acest an va avea titlul Biblioteci fără bariere şi se va desfăşura în perioada 7-9 septembrie 2016, la Timişoara. Programul preliminar este următorul:

PROGRAM PRELIMINAR

A XXVII-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ A ABR 2016

Biblioteci fără bariere

7 – 9 septembrie 2016, TIMIŞOARA

6 septembrie 2016
14.00 – 18.00 Înscrierea participanţilor

7 septembrie 2016

8.00 –  9.00 Înscrierea participanţilor

9.00 – 11.00 Deschiderea Conferinţei. Cuvinte de salut

11.00 – 11.30 Pauză de cafea

11.30 – 13.30 Lucrări în plen

13.30 – 15.00 Prânz (Restaurantul Universitar Politehnica)

15.00 – 18.30 Lucrări pe secţiuni

8 septembrie 2016

9.00 –11.00 Lucrări pe secţiuni

11.00 –11.30 Pauză de cafea

11.30 –13.30 Lucrări pe secţiuni

13.30 –15.00 Pauză de masă (Restaurantul Universitar Politehnica)

15.00 – 18.00 Lucrări pe secţiuni

18.00 – 19.00 Închiderea conferinţei

20.00 – Cină festivă (Restaurantul Universitar Politehnica)

9 septembrie 2016

Varianta 1. Excursie documentară la CDI Buziaş

Varianta 2. Excursie documentară – Biblioteca Universitară din Szeged (Ungaria)

Varianta 3. Tur ghidat al bibliotecilor din  Timişoara

 

Comitetul de organizare va fi format din bibliotecari de la Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” Timişoara, Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, Casa Corpului Didactic Timiş şi va avea sprijinul Consiliului director al Asociaţiei Bibliotecarilor din România. Au fost prezentate responsabilităţile fiecărui partener în organizarea evenimentului, programul preliminar al conferinţei, gratuităţile care vor fi acordate (membrilor de onoare, invitaţilor din străinătate şi invitaţilor speciali). Taxa de participare va fi diferenţiată:

  • Taxă participare 2 zile: 100 lei (include cina festivă)
  • Taxă participare 3 zile: 120 lei (include cina festivă şi tur ghidat Timişoara)
  • Taxă participare 3 zile: 180 lei (include cina festivă şi excursia documentară externă)

5. Propunerea de restructurare a paginii web a ABR a fost prezentată de doamna Mioara Voncilă, care a subliniat faptul că se doreşte crearea unei identităţi vizuale mai pregnante a site-ului asociaţiei. Doamna Voncilă a prezentat consiliului un nou model de site, mai organizat şi mult mai uşor de accesat de către utilizatori. S-au formulat şi alte sugestii cum ar fi: dobândirea unui certificat de securitate pentru plata on-line; asigurarea spaţiului necesar pe un server destinat site-ului şi revistei asociaţiei; includerea mai multor imagini de la evenimentele asociaţiei; regruparea unor rubrici etc.

6. Despre Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării (RRBSI) a vorbit dl. dr. Robert Coravu. S-a decis ca în acest an revista să apară în acelaşi format tipărit, ca publicaţie bilingvă (română şi engleză) şi tematică, urmând ca din anul 2017 să fie editată exclusiv în variantă electronică, în limba engleză şi disponibilă în acces deschis. Prin aceasta se urmăreşte ca revista să fie integrată treptat în circuitul internaţional al publicaţiilor biblioteconomice de prestigiu, ţelul principal pe termen mediu fiind includerea în sistemul ISI. Sarcina restructurării revistei va reveni dnei prof. dr. Angela Repanovici şi dlui dr. Robert Coravu. Nr. 1/2016 al revistei, cu tema „Practici biblioteconomice în mediul digital” (coord. prof. Angela Repanovici), va fi finalizat până la sfârșitul lunii.

Doamna Claudia Lungu a propus ca bibliotecarii şcolari să fie încurajaţi să elaboreze articole de specialitate, în acest sens urmând a fi contactată conducerea revistei Biblioteca, în vederea inaugurării unei rubrici speciale dedicate punctelor de vedere şi experienţelor celor care lucrează în acest tip de biblioteci.

Dl. prof. Mircea Regneală a prezentat stadiul elaborării Tratatului de biblioteconomie, vol. II, partea a II-a şi problemele întâmpinate în obţinerea materialelor de la contribuitori.

7. Diverse alte probleme discutate în cadrul şedinţei:

Dna preşedinte A. Szekely a subliniat importanţa elaborării unor protocoale de colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Culturii prin care să se solicite implicarea acestora în problematica bibliotecilor din România.

Dna Cristina Pârvu a formulat câteva propuneri privind strategia de PR a ABR: redactarea unui document care să cuprindă și să redefinească rolul ABR, misiunea, publicul țintă, membrii, colaboratorii, partenerii; includerea în strategia de PR a componentei privitoare la presă, colaborarea cu instituţiile media, pentru creșterea vizibilității organizaţiei şi pentru conştientizarea în rândul comunităţilor culturale a importanţei activităţilor desfăşurate de ABR; marcarea unor evenimente reprezentative şi definitorii pentru rolul asociaţiei în plan naţional şi internaţional, incluzând activităţi de lobby si advocacy ale asociaţiei pentru cauze specifice.

Dna Cristina Ungur a prezentat modalitatea de promovare, colectare şi utilizare a celor 2% din impozit. Formularul de redirecţionare va fi pus pe site-ul ABR, iar filiala cu cei mai mulţi plătitori de 2% va fi premiată la conferinţă.

Mai departe, se discută despre cererea de prezentare la conferinţa Eblida de la Haga (Olanda) a dnei Ivona Olariu. Estimarea cheltuielilor pentru această participare este de 550 euro. S-a supus la vot şi  toţi cei prezenţi au fost de acord.

Dna preşedinte a supuns atenţiei Consiliului cererea de acordarea unui sprijin din partea ABR în valoare de 300 lei pentru lansarea cărţii Cartea de-a lungul anilor… a dlui Săluc Horvat la Cluj. S-a supus la vot şi toată lumea a fost de acord cu alocarea sumei solicitate pentru susţinerea evenimentului.

S-a anunţat faptul că noul Consiliu Director al ABR a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 București. Consiliul a fost informat şi despre stadiul procesului intentat asociaţiei de dl Ovidiu Călugărescu (dosar nr. 100440/299/2015). Instanța de judecată a respins cererea reclamantului şi a dispus  plata cheltuielilor de judecată de către reclamant, în valoare de 2000 lei. S-a dispus şi dreptul de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. În acest context, dna preşedinte Szekely a anunţat că de fiecare dată când vor exista alte probleme juridice se va proceda la angajarea unui avocat pe baza unui contract de asistenţă avocaţială.

Secretarul executiv a prezentat situaţia activităţii editoriale, subliniind că au fost reeditate cele două volume din Tratatul de biblioteconomie şi există deja numeroase comenzi de volume care urmează a fi expediate. Dna Petruţa Voicu, Secretar general, a amintit în acest context despre creșterea excesivă a costurilor de expediere prin Poşta Română şi despre impactul acestor taxe crescute asupra bibliotecilor.

Prezentarea reuniunii de la EBLIDA din februarie 2016 de către dna Szekely va rămâne ca subiect al unei alte întâlniri.

Următoarea şedinţă a Consiliului Director va avea loc în data de 1 iulie 2016.

 

Întocmit de Emilia Enache – Secretar executiv ABR,

Cristina Pârvu – Purtător de cuvânt ABR