Proces verbal al întâlnirii Cercului metodic al bibliotecarilor si responsabilor CDI din ILFOV

PROCES VERBAL,

încheiat astăzi, 21.03.2013 cu ocazia Cercului metodic al bibliotecarilor și responsabililor CDI din județul Ilfov

Sunt prezenți la activitate 17 membri ABR din județul Ilfov, din totalul de 24 membrii, precum și reprezentanții din conducerea ABR, Dnul prof. dr. Mircea Regneală (președinte ABR) și Dna prof.Valentina Lupu (Președintă Diviziunea Biblioteci școlare). Din partea Bibliotecii Pedagogice Naționale ,,I. C. Petrescu”, gazdă a cercului, participă la activitate: Dna Director BPN, Carmen Leocadia Pesantez, Președintele Secțiunii Tehnici pedagogice în bibliotecile școlare din cadrul ABR precum și doamnele: dr. Florina Brat, șef serviciu, si doamna Lavinia Diaconu, precum și  responsabilul Sălii de documentare ‘Istrate Micescu’, doamna Aurelia Buta, din cadrul Serviciului Relații cu Utilizatorii.

 

 

Ordinea de zi cuprinde:

1. Dezbatere pe tema ,,Proiecte educative pentru dezvoltarea competenței de lectură în biblioteca școlară”

2. Alegerea membrilor conducerii Filialei Ilfov a ABR

3. Diverse

1. În deschiderea activității Dna Horiana Petrescu, bibliotecar la Casa Corpului Didactic Ilfov mulțumește participanților pentru prezență, de asemenea, direcțiunii BPN pentru amabilitatea de a găzdui cercul metodic.

Dna Director Carmen Leocadia Pesantez, Director BPN, prezintă în linii mari activitatea Bibliotecii BPN, de coordonare metodologică a bibliotecilor Caselor Corpurilor Didactice precum și a bibliotecilor școlare din întreaga țară. De asemenea, enumeră câteva dintre activitățile imediat următoare, cele mai importante, care urmează să se desfășoare sub patronajul ABR și BPN, este vorba de Ziua Bibliotecarului și prima ediție a Nopții bibliotecilor românești.

Dna Horiana Petrescu își exprimă întreaga gratitudine, mulțumindu-le încă o dată, personal, invitaților de onoare la Cercul metodic- Dnul prof.dr. Mircea Regneală, Dnei prof. Valentina Lupu, care a făcut un efort deosebit venind de la Vaslui. Alături de Dna Director Pesantez, fac parte din rândul adevăratelor, autenticelor personalități și autorități ale branșei bibliotecarilor, prin profesionalismul și dedicarea lor, dovedite în întreaga lor activitate. Deși nu este de față, pe Dra Nina Ilie, fostă bibliotecară metodistă la BPN, o consideră un alt model care dezminte dictonul ,,La umbra marilor copaci nu crește iarba”.

În continuare, Dnul prof.dr. Mircea Regneală, în cuvântul său, sublinează necesitatea unității de breaslă pentru susținerea intereselor comune ale bibliotecarilor, precum și pentru ridicarea prestigiului acestei profesii pe nedrept marginalizate. Aceasta este una dintre cele mai importante misiuni ale ABR.

Dna Președintă a Diviziunii Biblioteci școlare, președintă a Filialei Vaslui, prof. Valentina Lupu evidențiază importanța pregătirii profesionale, a definitivării studiilor de specialitate, recomandând colegilor, mai ales celor cu studii medii sau fără studii de specialitate, participarea la toate stagiile de formare și perfecționare profesionale, precum și completarea studiilor, în regim de urgență. În această meserie, în domeniul atât de sensibil al informării și documentării trebuie să fim racordați la nou și actual, învățând tot timpul.

În continuare, Dna Bibliotecar CCD Ilfov, Horiana Petrescu prezintă un material ppt elaborat pe tema propusă spre dezbatere cu prilejul Cercului: Proiecte educative pentru dezvoltarea competenței de lectură în biblioteca școlară. Ideea principală, desprinsă din material, este aceea a necesității unei unități de opinii și intervenție în direcția dezvoltării și eficientizării strategiilor de dezvoltare a competenței de lectură în și prin biblioteca școlară. Proiectele/parteneriatele educative sunt un util mod de conlucrare într-o direcție și spre folosul comun al cititorului, utilizatorul bibliotecii.

În continuarea dezbaterii, ia cuvântul Dna dr. Florina Brat, subliniind importanța muncii desfășurate de bibliotecarul școlar care, împreună cu cadrele didactice și părinții trebuie să pună umărul la formarea deprinderii de lectură eficientă, încă de la cele mai fragede vârste.

Dna Tomescu Maria, bibliotecar la Liceul Tehnologic ,,Dumitru Dumitrescu” Buftea prezintă câteva aspecte ale conlucrării bibliotecar-cadru didactic, spre folosul stimulării dorinței de a citi la elevii de liceu.

În încheierea dezbaterii primului punct din ordinea de zi Dna Director Carmen Pesantez sublinează necesitatea continuării și cu altă ocazie a dialogului pe această temă, propunând o (re)întâlnire, în cadrul unei colaborări cu Radiodifuziunea Română.

2. La al doilea punct din ordinea de zi, ia cuvântul Dl. prof. dr. Mircea Regneală. Apreciază ca fiind deosebit de oportună întâlnirea de astăzi, din cadrul cercului și salută inițiativa de constituire a filialei Ilfov, până acum contopită filialei București.

Propune să se facă alegeri pentru conducerea filialei Ilfov, recomandând, având în vedere nr. relativ mic de membrii ai Filialei, să se aleagă doar un președinte și un secretar.

Se incepe cu alegerea presedintelui Filialei Ilfov. Dna Mariana Badea, bibliotecar la Școala nr.1 Chitila, o propune pe Dna Horiana Petrescu, bibliotecar CCD Ilfov.

Se supune la vot, se votează în unanimitate.

Pentru postul de secretar, Dna Horiana Petrescu o propune pe Dna Ruxandra Enache, responsabil CDI la Grupul Școlar ,,Pamfil Șeicaru” Ciorogârla. Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.

3. La punctul Diverse, dna Horiana Petrescu prezintă Ghidul bibliotecilor și al centrelor de documentare și informare din învățământul preuniversitar românesc autoare Daniela Argatu, editat de ABR.

Dna Valentina Lupu recomandă achiziția acestuia în fiecare unitate de învățământ.

Dnul bibliotecar școlar debutant Marian Anghel, de la biblioteca Liceului Tehnologic ,,Cezar Nicolau” Brănești, prezintă câteva aspecte din experiența personală de preluare a gestiunii, cerând câteva lămuriri de specialitate privind procedura inventarierii și a scăderii pierderilor.

Domnul prof. dr. Regneală face precizări de ordin legislativ, privind descărcarea din inventar a 0,5% acesta fiind procentul de pierderi anual permise. Referitor la procentul de 2%, Dnul prof. dr. Regneală sugerează colegilor să le direcționeze către ABR. Trebuie completate formularele și apoi trimise.

Dl prof. dr. Regneală propune ca formularele sa fie strânse de către Dna Petrescu, la fel și cotizațiile ABR care trebuie depuse in contul de la banca, cu specificare.

Epuizându-se ordinea de zi, şedinţa se declară închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal,