PROCES-VERBAL al Filialei Vâlcea a ABR

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 14 mai 2015

 

În Adunarea Generală a Filialei Vâlcea a ABR, de analiză a activităţii acesteia pe perioada 2011 – 2015 şi de alegere a noului Consiliu de conducere, în conformitate cu Statutul ABR. Ședința s-a desfășurat la Casa Corpului Didactic Vâlcea.

La şedinţă au participat 17 membri, iar din partea Consiliului de conducere al ABR a fost prezentă d-na Mihaela Dragu, șef departament Bibliografie Națională la Biblioteca Academiei Române, reprezentantul care a condus lucrările Adunării Generale. D-na Mihaela Dragu a anunțat că se îndeplinesc condițiile statutare de participare (mai mult de jumătate plus 1 din numărul total de membri).

Ordinea de zi a fost următoarea :

  1. Raportul preşedintelui filialei, pe perioada 2011- 2015;
  2. Discuții pe marginea raportului;
  3. Alegerea noului Consiliu de conducere, format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar;

După deschiderea lucrărilor, d-na Mihaela Dragu a dat cuvântul preşedintelui filialei, pentru a prezenta Raportul de activitate.

Din cuprinsul acestuia, d-na Georgeta Puranu, care este şi bibliotecarul metodist al Bibliotecii Pedagogice a Casei Corpului Didactic, a expus principalele activităţi desfăşurate în perioada 2011- 2015, dintre care s-au reţinut următoarele:

– numărul de membri ABR, cu posibilitatea atragerii de noi membri;

– încasarea cu regularitate a cotizaţiilor de la toţi membrii filialei;

-preocuparea permanentă a Filialei Vâlcea pentru pregătirea profesională a bibliotecarilor şcolari;

– participari la întâlniri metodice semestriale;

– participări la toate Conferinţele Naţionale ABR.

La punctul doi din ordinea de zi au avut loc discuţii pe marginea raportului preşedintelui Filialei, precum si alte intervenții cu privire la activitățile din domeniu: achiziția de carte deficitară, probleme legate de statutul bibliotecarului școlar, cursuri de perfecționare cu propunerea lansată de a-l invita pe dl. Prof. Regneală să susțină cursuri la Râmnicu Vâlcea, achiziționarea Tratatului de Biblioteconomie, direcționarea procentului de 2% din impozitul pe venit către Asociație, efectivul membrilor filialei (cu mențiunea că acesta a crescut cu un nou membru chiar în ziua alegerilor).

Trecându-se la următorul punct, cel al alegerilor noului Consiliu de conducere, d-na Valerica Păun a propus ca preşedinte al filialei să fie aleasă d-na Georgeta Puranu.

Propunerea a fost supusă votului secret şi, după numărare,  în unanimitate de voturi, d-na Georgeta Puranu a fost aleasă în funcţia de preşedinte al filialei, pe o perioadă de patru ani.

În continuare, d-na Mariana Roman a propus pentru funcția de vicepreședinte pe d-na Valerica Păun.

Propunerea a fost supusă votului secret şi, după numărare, în unanimitate de voturi, d-na Valerica Păun a fost aleasă în funcţia de vicepreşedinte al filialei, pe o perioadă de patru ani.

D-na Ana Maria Dobre a propus-o apoi pe d-na Mihaela Mitrea, pentru ocuparea funcţiei de secretar.

Propunerea a fost supusă votului secret şi, după numărare, în unanimitate de voturi, d-na Mihaela Mitrea a fost aleasă în funcţia de secretar al filialei, pe o perioadă de patru ani.

D-na Mihaela Dragu, delegatul Consiliului ABR a declarat închise lucrările Adunării Generale.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal, în trei exemplare, dintre care unul se va transmite Asociației Bibliotecarilor din România.

 

Întocmit,                                                                                    Vizat,

Valerica Păun, vicepreședinte                                     Georgeta Puranu, președinte