PROCES-VERBAL al Filialei Maramureș a ABR

PROCES-VERBAL

privind alegerea Biroului de conducere a ABR, filiala Maramureş,

pentru perioada 2015-2019

 

Luni, 25 mai 2015, la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” din Baia Mare a avut loc întrunirea bibliotecarilor şi profesorilor documentarişti membri ABR, filiala Maramureş. La şedinţă a participat d-na dr. Adriana Szekely de la BCU “L. Blaga” Cluj-Napoca, delegat din partea Consiliului ABR şi d-na Ioana Dumitru, documentarist, invitată ca reprezentantă a Casei Corpului Didactic Baia Mare.

 

Ordinea de zi propusă:

1. Raportul filialei ABR Maramureș şi a situaţiei membrilor/cotizaţiilor–Bayza Ludmila

2. Discuţii pe marginea raportului

3. Prezentare (PPT) “Cu ce ne poate ajuta asociația profesională-ABR?” – delegat din partea Consiliului ABR – dr. Adriana Szekely

4. Alegerea noului birou de conducere al filialei ABR – propuneri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar; vot secret – pe bilețele; stabilirea comisiei de numărare a voturilor; încheierea procesului de verbal de şedinţă şi semnarea listei de prezență, etc.

5. Discuții punctuale: fişele de acordare a gradației de merit – punctaje acordate pentru activitatea profesională a bibliotecarilor; pentru activitatea în cadrul asociaţiei etc.; cursuri de perfecționare/dezvoltare profesională etc.

S-a dat cuvântul preşedintelui filialei pentru a prezenta raportul de activitate. D-na Bazya Ludmila a expus activităţile desfăşurate în perioada 2011-2014, dintre care s-au reţinut următoarele:

– participarea preşedintelui şi a vicepreşedintelui ca membri în Consiliul consultativ de specialitate de la nivelul ISJ şi CCD Maramureş la dezbaterile din cadrul Proiectului Naţional pentru elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi ale Centrelor de Documentare şi Informare;

– întrunirile membrilor ABR au coincis cu întâlnirile profesionale ale bibliotecarilor şi profesorilor documentarişti organizate la nivel de judeţ de ISJ Maramureş sau CCD Baia Mare, ultimul punct al ordinii de zi fiind comunicări privind activitatea ABR, organizarea conferinţelor anuale, tematica, participarea reprezentanţilor judeţului, prezentarea situaţiei plăţii cotizaţiei şi atragerea de noi membri;

– pensionarea preşedintelui filialei şi plecarea secretarului în concediu fără plată, fapt care a dus la preluarea prerogativelor;

– în 13 decembrie 2013 a avut loc ultima întâlnire a bibliotecarii şcolari, cu prilejul zilei metodice; ulterior, în decurs de un an și jumătate nu s-a organizat nicio întâlnire profesională a bibliotecarilor, aceştia nefiind convocaţi de ISJ Maramureş sau CCD Baia Mare la cercurile pedagogice semestriale, alături de profesorii documentarişti;

– o parte dintre bibliotecarii Filialei Maramureş au plecat din sistem, alţii au renunţat a mai fi membri motivându-şi atitudinea ca un protest faţă de marginalizarea profesiei; lipsa întâlnirilor profesionale au dus la strângerea cotizaţiei cu foarte multă dificultate.

La punctul doi din ordinea de zi au avut loc discuţii pe marginea raportului preşedintelui Filialei şi poziţia reprezentantei CCD Baia Mare faţă de dorinţa bibliotecarilor şcolari de a nu mai fi marginalizaţi şi de a participa, măcar semestrial, la întâlniri metodice; părerea dânsei: ISJ-ul este responsabil cu perfecţionarea bibliotecarilor şcolari, rolul CCD fiind de a organiza perfecţionarea acestora prin cursuri de formare.

Şedinţa a continuat cu prezentarea PPT “Cu ce ne poate ajuta asociaţia profesională – ABR?” realizată de d-na dr. Adriana Szekely, delegat din partea Consiliului ABR.

Alegerile propuse pentru data respectivă s-au amânat, din lipsă de cvorum, la această şedinţă fiind prezenţi doar 14 bibliotecari, din care doar 11 înscrişi în ABR.

La ultimul punct au fost exprimate opiniile bibliotecarilor şcolari referitoare la stabilirea de către comisia paritară constituită la nivel de judeţ a criteriilor şi punctajului de acordare a gradaţiilor de merit, neeexistând concordanţă între cerinţele fişei postului şi criteriile stabilite.

Pentru a nu se dizolva filiala Maramureş şi a  avea o situatie clară a numărului membrilor ABR, prin actualizarea listei pe site-ul organizaţiei profesionale, d-na Bayza Ludmila a trimis e-mail unităţilor şcolare din Maramureş ale căror bibliotecari figurau, la finele anului 2013, ca înscrişi în ABR, solicitându-li-se confirmarea apartenenţei la asociaţie, actualizarea tuturor elementelor de identificare – nume şi prenume, unitatea de învăţământ, adresa, telefon, e-mail personal şi plata cotizaţiei aferente anului 2014.

Au răspuns pozitiv un număr de 20 de bibliotecari, actualizându-se astfel lista membrilor filialei Maramureş a ABR la data de 4 iunie 2015.

În data de 5 iunie a.c. s-au finalizat alegerile pentru funcțiile Biroului de conducere al filialei Maramureş a ABR – modalitatea de exprimare a voturilor membrilor filialei a fost on-line, aprobată de președintele ABR, prof. univ. dr. Mircea Regneală, constatăm următoarele:

Candidaţii propuşi au fost următorii:

– pentru președinte: 1 candidat – Ludmila Bayza, bibliotecar, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare

– pentru vicepreședinte: 1 candidat – Onorica Târziu, bibliotecar, Grupul Şcolar “Ioan Buteanu” Şomcuta Mare

– pentru secretar: 2 candidaţi – Nicolae Buda, bibliotecar, Grupul Scolar Târgu Lăpuş

– Chiş Eugenia, bibliotecar, Colegiul Tehnic Transilvania  Baia Mare

Din totalul de 20 de membri ai filialei, și-au exprimat opțiunea de vot 16, dintre care 16 voturi pentru candidatul la funcția de președinte, 15 voturi pentru candidatul la funcţia de vicepreședinte, respectiv 14 voturi pentru unul din candidaţi la funcţia de secretar, respectiv 1 vot pentru celălalt candidat.

Ca urmare a numărării și validării voturilor exprimate, noua conducere a filialei este următoarea:

Președinte: Ludmila Bayza, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare

Vicepreședinte: Onorica Târziu, Grupul Şcolar “Ioan Buteanu” Şomcuta Mare

Secretar: Nicolae Buda, Grupul Şcolar Târgu Lăpuş

Drept care s-a întocmit prezentul proces-verbal în trei exemplare, din care unul se va înainta Secretariatului General al ABR.

 

Întocmit,

Ludmila Bayza

Baia Mare, 05.06.2015