PROCES-VERBAL al Filialei Argeș a ABR

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 20 mai 2015

 

În Adunarea Generală a Filialei Argeş a ABR, de analiză a activităţii acesteia pe perioada 2011 – 2015 şi de alegere a noului Consiliu de conducere, în conformitate cu Statutul ABR. Ședinta s-a desfășurat la Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Colibaşi.

 

La şedinţă au participat 53 membri, iar din partea Consiliului de conducere al ABR a fost prezentă d-na Mihaela Dragu, reprezentantul care a condus lucrările Adunarii Generale. D-na Mihaela Dragu a anunțat că se îndeplinesc condiţiile statutare de participare (mai mult de jumătate plus unu din numărul total de membri).

Ordinea de zi a fost următoarea :

  1. Raportul vicepreşedintelui filialei, pe perioada 2011- 2015;
  2. Discuţii pe marginea raportului;
  3. Alegerea noului Consiliu de conducere, format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar;

După deschiderea lucrărilor, d-na Mihaela Dragu a dat cuvântul vicepreşedintelui filialei, pentru a prezenta Raportul de activitate.

Din cuprinsul acestuia, d-na Mirela Şufariu, care este şi bibliotecarul metodist al Bibliotecii Pedagogice a Casei Corpului Didactic, a expus principalele activităţi desfăşurate în perioada 2011- 2015, dintre care s-au reţinut următoarele:

– numărul de membri ABR, cu posibilitatea atragerii de noi membri;

– încasarea cu regularitate a cotizaţiilor de la toţi membrii filialei;

– preocuparea permanentă a Filialei Argeş pentru pregătirea profesională a bibliotecarilor şcolari;

– participări la întâlniri metodice semestriale;

– participări la toate Conferinţele Naţionale ABR.

La punctul doi din ordinea de zi au avut loc discuţii pe marginea raportului preşedintelui Filialei Argeş, precum şi alte intervenţii cu privire la activităţile din domeniu: achiziţia de carte deficitară, probleme legate de statutul bibliotecarului şcolar, achiziţionarea Tratatului de Biblioteconomie, publicaţii apărute sub egida ABR care trebuie sa ajungă in bibliotecile filialei, cursuri de formare profesională, norma întreagă pentru bibliotecarii şcolari, bibliotecarii şcolari solicitaţi abuziv la activităţi ce ţin de responabilitatea altor compartimente (administrativ), reluarea evenimentului PROBIB (în toamna anului 2015), creşterea efectivului membrilor filialei (cu menţiunea că acesta a crescut chiar în ziua alegerilor).

Trecându-se la următorul punct, cel al alegerilor noului Consiliu de conducere, d-na Mirela Şufariu a propus ca preşedinte al filialei să fie aleasă d-na Iulia Guţu.

Propunerea a fost supusă votului secret şi, dupa numărare,  în unanimitate de voturi, d-na Iulia Guţu a fost aleasă în funcţia de preşedinte al filialei, pe o perioadă de patru ani.

În continuare, d-na Monica Morăreasa a propus pentru funcţia de vicepreşedinte pe d-na Daniela Stana.

Propunerea a fost supusă votului secret şi, după numărare, în unanimitate de voturi, d-na Daniela Stana a fost aleasă în funcţia de vicepreşedinte al filialei, pe o perioadă de patru ani.

D-na Mutu Cristina a propus-o apoi pe d-na Doinea Monea, pentru ocuparea funcţiei de secretar.

Propunerea a fost supusă votului secret şi, dupa numărare, în unanimitate de voturi, d-na Doina Monea a fost aleasă în funcţia de secretar al filialei, pe o perioadă de patru ani.

D-na Mihaela Dragu, delegatul Consiliului ABR a declarat închise lucrările Adunării Generale.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal, în trei exemplare, dintre care unul se va transmite Asociației Bibliotecarilor din România.

 

Întocmit,

Mirela Şufariu