Proces-verbal al Consiliului Director

Proces-verbal

Încheiat la 1 iulie 2016


 

Cu ocazia şedinţei Consiliului Director, care a avut loc la sediul ABR de la Biblioteca Naţională a României, între orele 9-15.

 

La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely – președinte

Cristina Ungur – trezorier

Claudia Lungu – vicepreşedinte

Mioara Voncilă – vicepreşedinte

Dorina Bălan – vicepreşedinte

Kiss Laszlo – membru

Laura Andrei – membru

Dr. Ivona Olariu – membru

Bogdan Jugănaru – membru

Stela Stănoiu – membru

Au absentat motivat: Petruța Voicu (secretar general), Daniela Argatu (vicepreşedinte), Denise Crînganu (vicepreşedinte), Roxana Grigorescu (membru), Oana Jianu (membru), Dr. Agneta Lovasz (membru) și Cristina Pârvu (membru). Invitatul şedinţei – preşedintele de onoare dl. prof. Mircea Regneală.

Ordinea de zi:

1. Informări privind întâlnirile secţiunilor şi diviziunilor ABR – rapoarte ale vicepreședinților ABR şi Secretarului General – [30 min.].

2. Informări ale membrilor Consiliului cu privire la evenimente profesionale organizate pe plan intern şi internaţional la care au participat – [30 min.]

3. Situația cotizațiilor individuale și instituționale. Situația financiară – cheltuielile și veniturile asociației. – Cristina Ungur [30 min.]

4. Stadiul organizării celei de-a XXVII-a Conferinţe Naţionale a ABR (înscrieri, premii, comisii, diviziuni, secțiuni, etc.), Timişoara, 2016 – dr. Agneta Lovasz, preşedinta filialei Timiş. [30 min.]

5. Stadiul reorganizării paginii web a ABR – Mioara Voncilă [30 min] 11,30-12,00 – pauză

6. Activitatea editorială a ABR [12,00-13,00]: – Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării (RRBSI) – structura numărului 2/2016; – Stadiul elaborării Tratatului de biblioteconomie– Preşedinte de onoare, Mircea Regneală (invitat)

7. Formularea unor amendamente la Statutul ABR şi discutarea R.O.F. al ABR [13.00 – 14.00]

8. Diverse probleme organizatorice [14.00 – 15.00].

 

Ședința a  început cu un moment de reculegere pentru regretaţii Gheorghe Buluță și Ioan Roman, dupã care s-a trecut la discutarea ordinii de zi:

1. Dna Petruța Voicu a transmis preşedintei ABR un material referitor la întâlnirile secțiunilor și diviziunilor ABR. Din cele 12 secțiuni profesionale, șapte s-au desfășurat la Biblioteca Națională a României, iar celelalte la Biblioteca Centrală Universitară Carol I şi Biblioteca ASE Bucureşti, Biblioteca „V.A. Urechia” Galați  și Biblioteca Judeţeanã Brașov.

Toate procesele-verbale privind aceste activități vor fi trimise de președinții secțiunilor şi diviziunilor, pentru a fi postate pe site-ul asociației.

 

2. Doamna dr. Ivona Olariu a prezentat Consiliului Director o scurtã informare despre Conferința EBLIDA (9-10 mai 2016, Haga), la care a participat ca reprezentant ABR. Informaţiile despre participarea la conferinţã şi relaţia dintre cele douã organizaţii se vor materializa într-un articol în revista asociaţiei – RRBSI.

 

3. Doamna Cristina Ungur, trezorierul ABR, a prezentat:

– situația cotizațiilor colectate până la sfârşitul lunii iunie 2016 în conturile asociației;

– situaţia sumelor colectate  din vânzarea publicațiilor ABR și a sponsorizărilor cãtre asociaţie;

– argumentele pentru o  evidenţã mai clarã a membrilor ABR;

– importanţa atragerii de noi membri şi a achitãrii cotizaţiei de cãtre membrii instituționali [numai șase membri au plătit cotizația pentru anul 2016];

– o informare asupra  modalitãţii de depunere a cotizațiilor la bancã, fără a se plăti comision. Pentru realizarea acestui obiectiv, s-a stabilit ca președinții filialelor ABR să trimită copii după cărțile de identitate pentru a se completa formularele solicitate de bancã;

– situaţia procesului intentat de dl Ovidiu Călugărescu asociaţiei. În urma deciziei finale a instanței (publicată pe site-ul ABR), a fost  transferatã suma de 2000 lei datoratã asociației pentru cheltuielile de judecată;

– situaţia cheltuielilor efectuate (7000 lei) pentru tipărirea volumului al II-lea, partea 1 din Tratatul de Biblioteconomie.

4. Despre stadiul organizării celei de-a XXVII-a Conferinţe Naţionale a ABR (înscrieri, premii, comisii, diviziuni, secțiuni, etc.), Timişoara, 2016, s-a discutat pe baza materialului trimis de preşedinta filialei ABR Timiş, dna Agneta Lovasz – nr. participanţi, nr. lucrări, cazare, excursie internă și externă (Serbia). La conferința din acest an, participanții cu lucrări, dupã selecţia lor de cãtre preşedinţii de secţiuni, vor avea asiguratã cazarea gratuită la căminele studențești.

S-au mai discutat şi alte probleme organizatorice privind conferinţa:

–  s-a hotărât renunțarea la traducerea simultană în engleză din timpul prezentărilor;

–  comunicatul de presă va fi întocmit de PR-ul asociaţiei;

– se vor solicita oferte de preț de la mai multe firme pentru banner-ul și mapele conferinței;

– se vor trimite invitații către Ministerul Culturii și Ministerul Educației;

– s-au stabilit persoanele care se vor ocupa de grupul invitaților străini și din țară;

– s-a mai stabilit ca însoțitorii nemembri ABR să achite 50 lei în plus față de taxa de participare (fără mapă), iar asociația va plăti taxa de participare membrilor de onoare. În limita fondurilor disponibile, ABR va sprijini financiar buna desfãşurare a conferinţei;

– s-au stabilit comisiile de analiză a dosarelor pentru premii și au fost votate modificãrile la Regulamentul de acordare a premiilor ABR;

– trezorierul a anunţat cã şi în acest an, firma ROMDIDAC va sponsoriza premiile ABR;

– preşedinta ABR a propus creşterea sumei acordate ca premiu de la 250 la 300 lei, iar în cazul premiului „Dan Simionescu” de la 200 la 250 lei. Propunerea a fost acceptatã şi votatã în unanimitate. S-a propus ca de anul viitor (2017) sã fie introdus şi Premiul „Georgescu – Tistu” pentru doctoranzii care abordeazã  teme de interes pentru comunitatea bibliotecarã. Criteriile şi punctajele vor fi anunţate din timp pe site-ul asociaţiei;

– a fost prezentatã scrisoarea primită de la firma EBSCO, în care se arată disponibilitatea de a sponsoriza asociaţia cu un premiu de excelență în valoare de 200 $, care vor fi acordați integral unui bibliotecar universitar merituos, care lucrează în mediul electronic. Singura condiție impusã de sponsor – candidatul să nu fie membru în Consiliul Director al ABR. Pentru anul acesta, Consiliul a propus acordarea premiului unui membru ABR dintr-o bibliotecã universitarã (conform cerinţelor sponsorului), dar în anii viitori, criteriile de acordare vor fi stabilite și publicate pe site. Propunerea a fost acceptatã şi votatã de cãtre toţi cei prezenţi.

 

5. Dna Mioara Voncilă, preşedinta Diviziunii Biblioteci Universitare, a informat Consiliul despre stadiul reorganizãrii şi restructurãrii site-ului ABR. A subliniat faptul cã se lucrează în continuare la noul site al asociației, care va fi finalizat până la Conferință de la Timișoara. De asemenea, a subliniat  faptul că site-ul va fi mai ușor de folosit de către utilizatori și cã se dorește vizibilitate și în străinătate, dar cã este un proiect de durată.

 

6. A fost discutat şi urmãtorul numărul (nr. 2/2016) din RRBSI – Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării. Președinții de secțiuni au selectat 26 de lucrări de la întâlnirile lor, care sunt propuse pentru a fi publicate în următoarele numere din revistă.

Dl prof. Mircea Regneală a felicitat Consiliul Director pentru modul în care s-au desfășurat întâlnirile secțiunilor și pentru calitatea lucrărilor prezentate. Dânsul sugerează consiliului trimiterea invitațiilor individuale pentru directorii de biblioteci și încurajează implicarea membrilor consiliului în acțiunile asociației.

S-a discutat despre lansarea noului volum din Tratatul de biblioteconomie la Conferința ABR de la Timişoara (tiraj, recenzor, etc.).

 

7. Doamna președinte A. Szekely a supus atenției Consiliului solicitarea IFLA de reînscriere a ABR și discută despre importanța accesului la documentele IFLA.

Toţi cei prezenţi au fost  de acord cu reînscrierea ABR în IFLA.

 

8. Conducerea asociației a primit o solicitare din partea dnei Denise Rotaru și a Grupului de lucru LIVES RO, în vederea acordării unui sprijin financiar în valoare de aprox. 4000 lei pentru desfășurarea ședințelor grupului de lucru. Aceste fonduri le sunt necesare pentru finalizarea ghidului de indexare.

S-a aprobat în unanimitate alocarea eşalonatã a sumelor solicitate, după prezentarea rapoartelor și a stadiului de lucru la ghidul de indexare.

Un alt subiect important al sedinţei l-a constituit formularea amendamentelor la Statutul ABR. S-a discutat despre necesitatea remedierii inconsecvențelor din text şi actualizarea în conformitate cu ultimele modificări legislative. Dna Dorina Bălan, vicepreşedinta ABR, va coordona grupul de lucru, iar forma finală va fi verificată și de avocatul asociației. Amendamentele vor fi supuse aprobării Adunării Generale a asociaţiei.

Au mai fost formulate câteva propuneri de îmbunătăţire a activităţii asociaţiei: impulsionarea filialelor în a organiza activități profesionale, promovarea acţiunilor membrilor filialelor în media, încurajarea membrilor ABR să ia legătura cu președinții filialelor şi ulterior cu președinții diviziunilor/secţiunilor pentru probleme diverse, informarea membrilor despre modalitatea de înscriere şi avantajele participării la conferinţa anuală a asociaţiei.

La finalul şedinţei a fost anunţat faptul că viitoarea întâlnire a Consiliului Director va avea loc la Timişoara, în data de 6 septembrie 2016, orele 18. Ordinea de zi se va concentra pe problemele organizatorice ale conferintei (premii, diplome, amendamente Statut, rapoarte, etc.).

 

Întocmit de: Emilia Enache – Secretar executiv

Cristina Pârvu – responsabil PR

Aprobat de: Adriana Szekely – Preşedinte ABR