Proces verbal al Adunării Generale ABR Bihor

Proces-verbal,
Încheiat azi, 09.10.2012, cu ocazia desfășurării Adunării Generale Extraordinare a filialei ABR Bihor.
Convocatorul a fost semnat de 49 dintre membrii filialei ABR Bihor.
La adunare participd 43 membrii ABR Bihor și doamna vicepreqedinte ABR Doina Ostafe, din partea Consiliului de conducere al ABR.
Menționăm că pe site-ul ABR figurează un număr de 58 de persoane inscrise in Filiala Bihor, dar până la data desfășurării Adundrii Generale au mai aderat 5 persoane.
Se constată că, conform capitolului IV, art. 20, alin. (2) din Statutul Asociației Bibliotecarilor din România, Adunarea generald este statutară.
Ordinea de zi:
1. Analiza activitătii filialei ABR Bihor
2. Măsuri organizatorice
3. Diverse
Menționăm că la Adunarea generală, domnișoara președinte Ionela Burz nu este prezentă, deși a fost anunțată telefonic de către doamna vicepreședinte Anarela Chiș.
De asemenea secretara filialei Angelica Barabaș a fost anunțată, dar se află în concediu fără plată pentru 1 an de zile și nu mai poate să se implice în activitatea filialei.
Doamna vicepreședinte Anarela Chiș dd cuvântul doamnei ing. Doina Ostafe care aduce în discuție aspecte importante de la Conferinta Natională desfășurată în luna august 2012, la Galați, subliniind foarte buna organizare Sivizlblla colaborare dintre bibliotecarii din Filiala GaIati, pentru ca această Conferință să se desfășoare impecabil. De asemenea, doamna ing. Doina Ostafe face preciădri referitoare la organizarea Conferinței Naționale a ABR din anul 2013 care se va desfășura la Oradea, punctând aspectele ce trebuie avute in vedere și etapele care trebuie parcurse. Menționează că este foarte importantă implicarea membrilor
filialei, comunicarea și colaborarea între aceștia, pentru a duce la indeplinire o asemenea sarcină.
La punctul 1 din ordinea de zi doamna ing. Doina Ostafe propune ca, în perspectiva
organizării în 2013 de către filiala Bihor a Conferintei ABR, să se facă o analiză, a situatiei și activitătii acestei filiale.
Ia cuvântul doamna Rodica Opriș care arată că iși asumă faptul că a propus-o pe domnișoara Ionela Burz ca președinte a filialei ABR și consideră că s-a dovedit a nu fi fost o bună alegere. Doamna Rodica Opriș nu contestă competențele profesionale ale domnișoarei Ionela Burz. In ceea ce privește gestionarea activității filialei și comportamentul președintei față de membrii asociației, constată că aceasta nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, generând probleme care pun în pericol organizarea Conferinței ABR în 2013, de către Filiala Bihor. De asemenea, menționează, că alegerea comitetului de conducere al filialei ABR Bihor, care s-a desfășurat în 2011 nu a fost statutar, fiind prezenți un număr foarte mic de membri, vreo 10.În decurs de un an și jumătate nu s-a făcut nici o Adunare generală, membrii filialei nu au primit nici o informare despre activitățile ABR. Pe parcursul acestei perioade, domnișoara președinte Ionela Burz a comunicat și a colaborat numai cu doamna șef serviciu Florica Ujoc de la Biblioteca Universității din Oradea, forțată, fiind de împrejurări. Nu a comunicat nici cu vicepreședintele sau secretarul Filialei.
De asemenea, doamna Rodica Opriș arată că domnișoara președinte Ionela Burz și-a asumat unele merite pe nedrept, cum ar fi organizarea lucrdrilor Secțiunii Comunicarea colecțiilor care s-a desfășurat în Oradea, în luna martie 2012. Acțiunea a fost propusă în 2011 de către colegii care au participat la Secțiunea Comunicarea Colecțiilor din cadrul Conferinței ABR din 2011, de la Sibiu, conferință la care domnișoara Burz nu a participat. Tot atunci a fost făcută și propunerea de a organiza Conferința ABR în 2013, la Oradea. Lucrările secțiunii Comunicarea colecțiilor organizate de către filiala Oradea au avut loc cu implicarea întregului colectiv al Bibliotecii Universitalii din Oradea și cu sprijinul financiar al Universității.
Se subliniază că activitatea filialei ABR Bihor trebuie îmbunătățită prin comunicare, colaborare, informare, transparentă.
Doamna șef serviciu Florica Ujoc susține aspectele prezentate de doamna Opriș Rodica și aduce în discuție participarea domnișoarei pregedinte Ionela Burz la cursurile organizate de cdtre ABR de la Poiana Brașov, cursuri despre care nu a informat membrii filialei ABR Bihor. De asemenea, a menționat faptul că deși s-au primit bani de la ABR, pentru lucrările Secțiunii Comunicarea Colecțiilor domnișoara Burz a refuzat să îi dea pentru acoperirea unor cheltuieli, spunând că îi păstează pentru Conferinla ABR din 2012.
Doamna Trofin Mariana de la CCD Bihor, iși exprimă regretul că domnișoara președinte Ionela Burz nu este prezentă la adunare pentru a putea avea o discutie deschisă cu membrii ABR filiala Bihor. Precizeazd faptul că domnișoara președinte Ionela Burz a încălcat art.15 din Codul deontologic al bibliotecarului din România, adoptat de Adunarea Generală a ABR în cadrul celei de-a XVIII-a Conferințe Naționale (Brașov, 19 – 21 septembrie 2007).
Doamna vicepreședinte Anarela Chiș menționează că nu a fost lăsată să participe la Conferința Națională de la Galați de către domnișoara Ionela Burz, situație în care s-au aflat mai multe bibliotecare de la Biblioteca Universității din Oradea.
Doamna Rodica Opriș afirmă că filiala a avut vicepreședinte și secretar numai pe hârtie, datorită lipsei de comunicare în cadrul conducerii filialei.

Doamna Mariana Trofin subliniază, incă o dată, că, nu a existat comunicare de la președinte la secretar, de la președinte la vicepreședinte, de la președinte la membrii, arătând că doamna secretar Angelica Barabaș este o persoană care răspunde prompt la diferitele solicitări.
Situațiile prezentate au fost confirmate de colegii prezenți la Adunarea generală.
În condițiile date doamna Anarela Chiș demisionează, din funcția de vicepreședinte a
filialei ABR Bihor.
Doamna ing. Doina Ostafe, dă citire Statutului Asociației Bibliotecarilor din România și constatând, conform statutului, că domnișoara președinte a Filialei ABR și-a depășit atribuțiile prin împiedicarea membrilor ABR de a participa la lucrările Conferinței Naționale a ABR de la Galați.

Având în vedere nemulțumirea memrbrilor filialei față de modul în care președintele filialei Bihor a condus această filială, a comunicat și colaborat cu membrii acesteia, demisia vicepreședintei filialei, situația secretarei care este in concediu fără plată un an de zile și a asumării sarcinii de a organiza Conferința ABR din 2013 la Oradea se constată necesitatea alegerii unei noi conduceri a Filialei Oradea.
Se supune la vot solicitarea făcută de mai mulți membrii prezenți de a se face sau nu noi alegeri și se votează, cu 42 de voturi pentru și o abținere, din totalul de 43 prezenți.
Se fac propuneri pentru noua conducere a filialei ABR Bihor, cu următoarele
nominalizări:
1. Președinte – doamna Carmen Chiș de la Biblioteca Universității din Oradea,
propusă de doamna Brândușa Doca, urmată de caracterizarea aferentă.
2. Vicepreședinte – doamna Mariana Trofin de la Casa Corpului Didactic Bihor,
propusă de doamna Rodica Opriș, urmată de caracterizarea aferentă.
3. Secretar – doamna Anarela Chiș, de la Biblioteca Universității din Oradea, propusă
de doamna Chiș Carmen, urmată de caracterizarea aferentă.
Se trece la vot, care conform Statutului Asocialiei Bibliotecarilor din RomAnia, este
vot secret pe bilefele.
Se propune un comitet de numdrare a voturilor format din:
1. Doamna Camelia Floriș, de la Biblioteca Universității din Oradea
2. Doamna Ileana Tomescu, de la S08 “Miron Pompiliu” Ștei
3. Doamna Emilia Pop de la Biblioteca Universitătii din Oradea
Doamna Emilia Pop anuntă rezultatele numărării voturilor:
1. 43 de voturi pentru
2. O abținere
Doamna ing. Doina Ostafe felicită noua conducere a filialei ABR Bihor urându-i succes in activitate, precizând încă o dată importanța colaborării și comunicării între membrii filialei pentru reușita Conferinței ABR din 2013.
Doamna președinte Carmen Chiș multumește pentru prezență și declară ședința
inchisă.
Vicepreqedinte ABR
Dr. ing. Doina Ostafe
Intocmit
Niculina Baciu