PROCES-VERBAL al Adunării Generale a ABR

Nr. înregistrare ABR 232/14.09.2015

 

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 10 septembrie 2015, cu ocazia Adunării Generale

a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

 

Lucrările Adunării Generale sunt conduse de prof. Mircea Regneală, preşedintele Asociaţiei. Din prezidiul Adunării Generale mai fac parte următorii membri ai Consiliului de conducere al ABR: Lăcrămioara Blascioc – trezorier, Doina Ostafe, Claudia Lungu,  Valentina Lupu– vicepreşedinţi.

 

Adunarea Generală a fost convocată conform prevederilor art. 26 din Statutul ABR.

 

Conform prevederilor art. 26 alin. 1, din Adunarea Generală fac parte:

a. membrii Consiliului de Conducere (17 membri);

b. membrii de onoare ai asociaţiei (2 membri);

c. preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii filialelor teritoriale (123 membri);

d. preşedinţii şi secretarii secţiunilor profesionale (24 membri);

e. membrii Comisiei de cenzori (5 membri);

f. reprezentanți ai diviziunilor asociaţiei, într-o normă de reprezentare de 1/10 din membrii lor (2000/10 = 200 membri).

 

Conform prevederilor art. 26 alin. 2, Adunarea Generală se consideră statutar constituită şi poate lua hotărâri valabile dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul total al delegaţilor.

Adunarea Generală este alcătuită dintr-un număr de 371 de membri, dintre care sunt prezenţi 190 membri. În consecinţă, se constată că Adunarea Generală este statutar constituită.

 

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

  1. Prezentarea raportului trezorierului
  2. Prezentarea raportului Comisiei de cenzori
  3. Desemnarea membrilor de onoare  și a președintelui de onoare
  4. Validarea vicepreşedinţilor Asociaţiei
  5. Validarea candidaturii dnei Adriana Szekely pentru postul de preşedinte al Asociaţiei
  6. Prezentarea metodologiei de votare
  7. Alegerea Consiliului ABR, a Conducerii operative şi a Comisiei de cenzori.

 

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Dra Lăcrămioara Blascioc, trezorier ABR, dă citire raportului trezorierului.

La sfârşitul anului 2014, situaţia financiară a fost următoarea:

Rezultat activitate nonprofit – venituri 90124 lei, cheltuieli 85910 lei, excedent 4213 lei.

Rezultat activitate editorială – venituri 43298 lei, cheltuieli 43780 lei, pierdere 482 lei.

Sold la 1 ianuarie 2015: 51495,50; 1 august 2015: 36637,68 – intrări 52691,61 lei, ieşiri 68806,24 lei, excedent 14857,81 lei.

 

2. Dna Petruţa Voicu prezintă raportul comisiei de cenzori, prin care se constată corectitudinea evidenţelor contabile şi operaţiunilor financiare derulate de la anterioara Adunare Generală până în prezent.

Se supun la vot raportul trezorierului şi raportul Comisiei de cenzori. Cele două rapoarte sunt aprobate în unanimitate de Adunarea Generală.

 

3. La recomandarea Consiliului de conducere al ABR, președintele ABR, dl Mircea Regneală, a propus Adunării Generale, conform Art.15(6) din Statutul ABR, desemnarea ca membri de onoare a doamnelor Lăcrămioara Blascioc și Valentina Lupu pentru rezultate remarcabile obținute de-a lungul unui sfert de secol în cadrul asociației. Adunarea generală a ABR a votat în unanimitate aceste propuneri.

La recomandarea Consiliului de conducere al ABR și în numele acestuia, doamna Maria Colătău, membru al Consiliului de conducere, a propus Adunării Generale, conform Art. 15(7) din Statutul ABR, desemnarea ca președinte de onoare a domnului profesor Mircea Regneală, membru fondator al asociației și cu funcții de conducere în asociație timp de 25 de ani. Adunarea generală a votat în unanimitate  propunerea.

 

4. Preşedintele Asociaţiei, prof. Mircea Regneală anunţă rezultatul alegerilor desfăşurate în cadrul diviziunilor pentru posturile de preşedinte: diviziunea Biblioteci şcolare – dna Daniela Argatu, CCD Suceava; diviziunea Biblioteci universitare – dna Mioara Voncilă, Biblioteca Universitară Galaţi; diviziunea Biblioteci publice – dna Dorina Bălan, Biblioteca judeţeană V.A. Urechia Galaţi; diviziunea Biblioteci Naţionale – dna Claudia Lungu, Biblioteca Naţională a României; diviziunea Biblioteci specializate – dna Denise Crînganu, Biblioteca Națională de Fizică, Măgurele.

Urmează confirmarea lor de către Adunarea Generală. Preşedintele prezintă modalitatea de a vota vicepreşedinţii, conform statutului: unul câte unul sau întregul grup. Adunarea votează pentru validarea întregului grup. Adunarea validează vicepreşedinţii cu unanimitate de voturi.

 

5. În urma contestaţiei dlui Ovidiu Călugărescu, a luărilor sale de poziţie publică în cadrul Consiliului şi pe lista profesională Biblos, preşedintele Asociaţiei, prof. Mircea Regneală a supus atenţiei Adunării documentele emise de două case de avocatură care se pronunţă favorabil cu privire la legalitatea candidaturii la postul de preşedinte a dnei Adrianei Szekely. În urma luării la cunoştinţă a conținutului documentelor, Adunarea se pronunţă favorabil majoritar, cu un singur vot împotrivă, cu privire la legalitatea candidaturii dnei Adriana Szekely.

 

6. Preşedintele Asociaţiei, prof. Mircea Regneală prezintă metodologia de vot. Întâi este propusă şi votată Comisia de numărare a voturilor: formată din Maria Haba – Tg. Mureş, președinte; Bucos Delia – BCU Iaşi; Oprea Alice – BCU Bucureşti, membri.

Sunt prezentate cele trei buletine de vot: buletinul pentru Conducerea operativă: dna Adriana Szekely – preşedinte, dna Petruţa Voicu – secretar general, dna Cristina Ungur trezorier; buletinul pentru membrii în Consiliul Director: numărul de propuneri pentru fiecare tip de bibliotecă va corespunde algoritmului impus de numărul membrilor din Asociaţie din fiecare tip de bibliotecă (cinci pentru bibliotecile şcolare, trei pentru bibliotecile universitare, unul pentru bibliotecile naţionale); buletinul pentru alegerea Comisiei de Cenzori: trei membri activi şi doi supleanţi.

Repartizarea proporţională a membrilor Consiliului Director

6 persoane – şcolare

6 persoane – universitare

3 persoane – naţionale/academice

1 persoană – publice

1 persoană – specializate

 

Total: 17 membri ai Consiliului Director

 

Repartizare stabilită în conformitate cu Statutul ABR, art. 27, alin.(2), lit. a, b şi c

“(2) Consiliul Director este format din:

a. preşedinte, secretar general şi trezorier, aleşi prin votul Adunării Generale, care alcătuiesc conducerea operativă a asociaţiei;

b. cinci vicepreşedinţi, validaţi de Adunarea Generală, fiecare reprezentând câte una dintre diviziunile ABR;

c. nouă membri, aleşi proporţional cu numărul membrilor înscrişi în asociaţie, dar cel puţin un membru pe diviziune, indiferent de numărul membrilor diviziunii.”

 

7. Procesul de votare şi rezultatele votului au fost consemnate în Procesul-verbal încheiat de comisia de numărare a voturilor, în care sunt prezentate următoarele rezultate:

1. Conducerea operativă, care şi-a depus candidatura în termenul prevăzut de Statutul ABR, art. 26, alin. (7), lit. a,

Preşedinte: Adriana Szekely

Secretar general: Petruţa Mihaela Voicu

Trezorier: Cristina Ungur

a fost aprobată cu 166 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă.

 

2. Membrii propuşi pentru Consiliul Director au obţinut următoarele voturi:

 

Bibliotecari şcolari DA NU

– Kiss Laszlo 163

– Stănoiu Stela 154 5

– Andrei Laura 130 26

– Jianu Oana 106 18

– Grigorescu Roxana 104 54

– Butuza Nicoleta 96 63

– Pop Margareta 89 25

Biblioteca Naţională/Academică

– Jugănaru Bogdan 149 12

Biblioteci Universitare

– Olariu Ivona 143 23

– Pârvu Cristina 127 16

– Lovasz Agneta 80 61

– Gherasim Adriana 54 50

– Ulita Adriana 45 25

3. Comisia de cenzori propusă a fost votată astfel:

– Oprea Alice 155 6

– Constantinescu Mihai 146 12

– Mircescu Aurelia 142 10

– Simula Ionela 133

– Pesantez Carmen 113 20

 

În consecință, în urma voturilor membrilor Adunării Generale, conducerea ABR pentru mandatul 2015-2019 este următoarea:

 

Conducere operativă

Preşedinte

Dr. Adriana Szekely, Biblioteca Centrală Universitară “L. Blaga” Cluj-Napoca

Tel.: 0264 597092 / 0745 357080

E-mail: adrianasz2003@yahoo.fr / adriana.szekely@bcucluj.ro

Secretar general

Petruţa Voicu, Biblioteca Naţională a României

Tel: 0749 152105

E-mail: petruta.voicu@bibnat.ro

 

Trezorier

Cristina Ungur, Biblioteca UMF “I. Haţieganu” Cluj-Napoca

Tel.: 0766 377380 / 0750 774212

E-mail: cristina.ungur@umfcluj.ro

 

Vicepreşedinţi

Claudia Lungu (Biblioteca Naţională a României) – biblioteci naționale

Tel.: 021 3152265

E-mail: claudia.lungu@bibnat.ro

 

Mioara Voncilă (Biblioteca Universitară Galaţi) – biblioteci universitare

Tel.: +40 336 130132 / +40 722505496

E-mail: Mioara.Voncila@ugal.ro

Daniela Argatu (Biblioteca CCD Suceava) – biblioteci școlare și ale CCD

Tel.: 0748 847062

E-mail: daniela_argatu@yahoo.com

 

Dorina Bălan (Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați) – biblioteci publice

Tel.: 0726 769428

E-mail: balan_drn@yahoo.com

 

Denise Crînganu (Biblioteca Institutului Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Măgurele) – biblioteci specializate

Tel. 021 4042300/3701 Mobil: 0729 648159

E-mail: denisa@ifin.nipne.ro; denisa.cringanu@yahoo.com

 

Membri

Kiss László (Biblioteca Liceului Teoretic „Mikes Kelemen”, Sfântu Gheorge)

Tel.: 0267 351342

E-mail: kkisslaci@yahoo.com

 

Andrei Laura (Biblioteca Casei Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași)

Tel.: 0740 202731

E-mail: laura_andrei2004@yahoo.com

 

Jugănaru Bogdan (Biblioteca Academiei Române)

E-mail: bogdanjuganaru06@yahoo.com

 

Jianu Oana, Biblioteca CCD Bacău

Tel.: 0234 517874

E-mail: oana.jianu@ccdbacau.ro

 

Stănoiu Stela, Biblioteca Biblioteca CCD “SIMION MEHEDINŢI” VRANCEA

Tel.: 0237 223372

Email: stela_sebe@yahoo.com

 

Grigorescu Roxana, Biblioteca CCD Galaţi

Tel.: 0236 414749

E-mail: ccd_gl@yahoo.com

 

Olariu Ivona, Biblioteca Centrală Universitară “M. Eminescu”, Iaşi

Tel.: 0232 201151

E-mail: ivona@uaic.ro

 

Pârvu Cristina, Biblioteca Universităţii Lucian Blaga Sibiu

Tel.: 0269 446077

E-mail: bcu@ulbsibiu.ro

 

Lovasz Agneta, Biblioteca Politehnica Timişoara

E-mail: agneta.lovasz@library.upt.ro

 

Comisia de cenzori

Activi

Oprea Alice, Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti

Tel.: 021 3120661/243

E-mail: alice.oprea@bcub.ro

 

Constantinescu Mihai

E-mail: constantin.mihai.escu@gmail.com

 

Mircescu Aurelia (Biblioteca Naţională a României)

Tel.: 021 3142434/1017

E-mail: aurelia.mircescu@bibnat.ro

 

Supleanţi

Simula Ionela, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanța

Telefon: 0341 405800

Carmen Leocadia Pesantez Pozo, Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti

Tel.: 021 3131605/286

E-mail: ccarmenleo@hotmail.com

 

 

Întocmit de Claudia Lungu

 

 

ANEXA

Diplome acordate

în cadrul celei de-a XXVI-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România

de către Consiliul de conducere al ABR

Iaşi 9-11 septembrie 2015


Nr. crt

Tip de diplomă

Numele şi prenumele

Filiala

1.

Diplomă aniversară – un sfert de veac în slujba profesiei – membri în primul Consiliu de conducere

Blascioc Lăcrămioara

Toma Doina

Dicu Carmen

Stoica Dan

 

Bucuresti

Brașov

Sibiu

Iași

2.

Diplomă de fidelitate

Scutariu Viorica

Marinescu Nicoleta

Florea Alexandrina

Istrate Rodica

Pohodnicaru Elena

Popescu Nicoleta

Ştirbu Mihaela

Călinescu Alexandru

Colătău Maria

Ostafe Doina

Potârniche Viorica

Dogaru Magdalena

Pop Margareta

Institutul Goethe

Centrul Cultural American

Romdidac

Iaşi

Iaşi

Iaşi

Iaşi

Iaşi

Iaşi

Iaşi

Iaşi

Buzău

Timiş

Galaţi

Buzău

Bistriţa -Năsăud București

București

București

3.

Diplomă  (activităţi deosebite în cadrul asociaţiei în anul 2014 – 2015) (9)

Ignat Mariana

Stumbea Camelia

Olariu Ivona

Andrei Laura Mihaela

Ianuş Mariana

Curta Olimpia

Jora Cornelia

Trofin Mariana Rodica

Maleon Bogdan

Iaşi

Iaşi

Iaşi

Iaşi

Iaşi

Cluj

Neamţ

Bihor

Director BCU Iaşi

4.

Premiul ”V.A. Urechia”

(Diviziunea Biblioteci Publice)

Zanfir Ilie

Galaţi

5.

Premiul ”Spiru Haret”

(Diviziunea Biblioteci Şcolare)

Bratu Veronica

Andrei Lăcrămioara

Timiş

Suceava

6.

Diplome de participare

Toţi participanţii la conferinţă