Întâlnirea profesională a Secțiunii Educație și formare

Proces-verbal
Încheiat azi 8 mai 2020, la întâlnirea profesională a Secțiunii Educație și formare din cadrul
Asociației Bibliotecarilor din România, cu tema

Programele postuniversitare și cursurile de formare continuă – coerență și uniformitate în organizarea lor

Întâlnirea a avut loc în intervalul orar 14.00-16.00, on-line, prin intermediul aplicației Zoom, din cauza restricțiilor impuse de pandemie. La întâlnire au participat 39 de persoane. Secțiunea a fost moderată de doamnele Simona Bursașiu și Ivona Olariu, de zona de chat ocupându-se doamna Livia Popescu.
Invitații au fost:
• Dna conf. univ. dr. Cristina Popescu – Universitatea din București
• Dl prof. univ. dr. Ionel Enache – Universitatea din București
• Dna prof. univ. dr. Angela Repanovici – Universitatea din Brașov
• Dna lect. univ. dr. Maria Micle – Universitatea din Timișoara
• Dna lect. univ. dr. Olimpia Curta – Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca
• Dna drd. Cristina Pârvu, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Întâlnirea a început cu un scurt cuvânt de deschidere din partea dnei dr. Adriana Szekely, președinta Asociației Bibliotecarilor din România. Cu această ocazie, domnia Sa anunță că seria de activități profesionale din cadrul ABR va continua on-line, iar Conferința de la Suceava din septembrie 2020 a fost anulată din cauza pandemiei.
Pentru buna desfășurare a întâlnirii, dna dr. Ivona Olariu precizează detaliile tehnice ale programului. Participanții sunt rugați să rămână cu microfoanele închise și eventualele întrebări să le pună în secțiunea de chat.
Dna dr. Simona Bursașiu a prezentat invitații, rugându-i să spună câteva cuvinte despre ofertele educaționale din centrele universitare în care își desfășoară activitatea.
Dl prof. univ. dr. Ionel Enache, coordonatorul programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Biblioteconomie și Știința Informării, organizat la Facultatea de Litere din cadrul Universității din București precizează că acest program este organizat începând din anul 1999, se desfășoară pe parcursul unui an universitar, timp de 2 semestre. Cursul asigură trei competențe: gestionarea eficientă a colecțiilor info-documentare în contexte instituționale diverse, descrierea și aplicarea metodelor și tehnicilor de analiză, organizare și evaluare a conținuturilor info-documentare și descrierea și aplicarea teoriilor și principiilor de management și marketing din cadrul serviciilor de informare și documentare. Planul de învățământ cuprinde 16 discipline și practică de specialitate ce se desfășoară pe parcursul a aprox. 600 de ore (60 de credite). Taxa este, în momentul actual, 2500 lei. Anul acesta sunt școlarizați 48 de cursanți.
Dna drd. Cristina Pîrvu spune că la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu există un program de masterat de Profesor documentarist, ce îl continuă pe cel de licență de Științe ale informării și documentării. La acest master, de regulă, se înscriu cei din învățământul preuniversitar, pentru a se putea califica în meseria de bibliotecar la o bibliotecă școlară sau la un centru de documentare și informare (CDI), unde au nevoie de studii de specialitate. Locurile sunt și cu taxă, și la buget.
Dna conf.univ.dr. Cristina Popescu intervine, explicând că la Universitatea din București, aceste cursuri postuniversitare la care face referire dl prof. univ. dr. Enache nu trebuie confundate cu ciclurile de licență, master și doctorat. Aceste programe sunt fără locuri bugetate și se organizează doar dacă există solicitări. Există în paralel două astfel de programe: Biblioteconomie și știința informării și Profesori documentariști.
Dna dr. Adriana Szekely spune că și la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie, pe lângă licență și master, existau aceste cursuri postuniversitare în oferta educațională. Din februarie 2020, din cauza Odinului nr. 4750/2019 din 12 august 2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, nu se mai organizează aceste cursuri la Cluj, până la următoarea acreditare.  Totodată dna dr. Szekely vorbește despre confuzia care se face între cursurile de calificare și cele de perfecționare, subliniind importanța consultării asociațiilor profesionale în privința competențelor pe care ar trebui să le dețină un absolvent al unei astfel de școli de specialitate.
Dna lect. univ. dr. Maria Micle prezintă situația învățământul de specialitate din domeniul Științelor informării și documentării de la Timișoara. Programul postuniversitar funcționează din anul 2014, iar în prezent, acesta funcționează după noul plan ce ține cont de Ordinul nr. 4750/2019 și cu noua structură aprobată, având 30 de credite. Programul se organizează în regim de locuri cu taxă. Programul de studii postuniversitare de calificare, respectiv recalificare Biblioteconomie, științele informării și documentării
oferă un nivel de calificare 6, echivalent al studiilor de licență. Dna lect. univ. dr. Maria Micle discută și despre Ordinul nr. 4750/2019 și problemele și neclaritățile legate de acest ordin. Programul postuniversitar conține trei module de predare și un modul de practică. Discipline noi introduse în program: Cultura informației, Veghe documentară / veghe strategică: analiză conținut media, Animație culturală în bibliotecile publice, disciplinele fiind gândite să acopere nevoile din
toate tipurile de biblioteci.
Dl prof.univ.dr. Ionel Enache intervine, spunând că legiuitorul vine cu Ordinul 3063 din februarie 2020, creând o confuzie și mai mare. Aduce în discuție termenii de formare inițială, formare continuă și perfecționare, precizând că formarea înseamnă însușire de cunoștințe, iar perfecționarea îmbogățire de cunoștințe. Formarea se face doar în școli sau universități, iar cursanții dobândesc competențe, cunoștințe noi într-un alt domeniu decât cel de bază. Perfecționarea presupune dobândirea unor competențe, cunoștințe în același domeniu. Documentele care se eliberează sunt: pentru cursurile de formare – certificatele de atestare a competenței, iar pentru cele de perfecționare se eliberează certificate de
absolvire.
Discuția continuă în privința formării profesionale, intervenind și dna Adriana Szekely, cu problemele întâmpinate la Cluj, în timpul (re)autorizării BCU „L. Blaga” ca furnizor de formare profesională pentru cursul de calificare BSM – bibliotecar (studii medii). De asemenea, sunt aduse în discuție competențele dobândite de către absolvenții cursului organizat conform standardului ocupațional BSM (1080 ore). În acest context a fost reamintit şi faptul că, standardele ocupaționale trebuie revizuite,
întrucât n-au mai fost actualizate din 2013, 2016.
Dna prof. univ. dr. Angela Repanovici oferă informații despre cursul de Cultura informației, ce va fi organizat on-line. În continuare, domnia sa vorbește despre Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, al cărei format on-line urmează să fie găzduit de site-ul Asociației Bibliotecarilor din România.
Dna dr. Ivona Olariu ia cuvântul, spunând că în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași, a fost autorizat un curs de specializare pentru ocupația de bibliotecar studii superioare. Cursul are 65 de ore și este oferit de formatori din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare din Iași. Se fac demersurile de a trece în on-line.
Deoarece în secțiunea de chat o serie de participanți își manifestă interesul pentru aceste cursuri, dna dr. Simona Bursașiu precizează că în curând vor apărea pe site cursurile disponibile. Dna lect. univ. dr. Olimpia Curta se alătură discuției, spunând că la Biblioteca Centrală Universitară
“Lucian Blaga” Cluj-Napoca există în derulare un proiect de digitizare bibliografii pentru licență și master. Accesul se realizează pe bază de permis de bibliotecă, iar cărțile se pot vizualiza cu un viewer ce nu permite descărcarea documentelor. Domnia Sa amintește și de cursurile organizate la Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca în anul 2019, cu durata de o săptămână, cu peste 100 de cursanți, cu 16 teme diferite, dintre care: soft de gestionare bibliografii, căutări în bazele de date, sistemele utilzate în bibliotecă (Aleph), cursuri de administrare PC-uri.
Dna lect. univ. dr. Curta propune ca revista Asociației – RRBSI – să aibă o versiune și în limba română, pentru a fi accesibilă tuturor categoriilor de bibliotecari. Dna dr. Adriana Szekely adresează reprezentanților celor patru centre universitare invitația de a publica în revistă.
Se răspunde la întrebările de pe chat, în cea mai mare parte legate de cursuri.
Dna dr. Ivona Olariu sintetizează cursurile ce vor fi organizate de asociație:
• Cultura informației (Angela Repanovici)
• Metode de cercetare cantitativă în investigarea publicului bibliotecilor – Interviul (Maria Micle)
• Promovarea bibliotecii prin folosirea Agendei de dezvoltare durabilă 2030 (Simona Bursașiu)
• Sisteme de control managerial – partea a doua (Petruța Voicu)
• Cursuri de operare pe calculator – Microsoft Office – Word, Excel (Olimpia Curta)
Cursurile vor fi anunțate în mod oficial, pe pagina Asociației Bibliotecarilor din România. Membrii asociației vor avea acces gratuit, iar cursurile se vor desfășura on-line.
În încheiere, moderatoarele mulțumesc participanților pentru prezență la prima întâlnirea secțiunii profesionale nou înființate în structura ABR şi îi invită la următoarele întâlniri profesionale care se vor desfășura în mediul online.

Președinte secțiune,

Dr. Simona Marilena Bursașiu

 

Secretar secțiune,

Livia Popescu