Declaraţia de la Lyon cu privire la Accesul la Informaţie şi Dezvoltare

Cel de-al 80-lea Congres mondial IFLA, cu tema Biblioteci, cetăţeni, societăţi: confluenţă către cunoaştere (Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge), a avut loc la Lyon – Franţa, în perioada 15-22 august 2014. Cu acest prilej, la data de 18 august 2014, a fost lansată Declaraţia de la Lyon privind accesul la informare şi dezvoltare, cu scopul de a influenţa pozitiv acţiunile cuprinse în agenda de dezvoltare a Naţiunilor Unite post-2015, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii. În acest sens, trebuie să se asigure că fiecare cetăţean are acces la informaţie, ca drept fundamental, că este capabil să folosească informaţia şi să o partajeze, pentru promovarea societăţii democratice şi a dezvoltării durabile.

 

 

 

Declaraţia de la Lyon cu privire la Accesul la Informaţie şi Dezvoltare

Declaraţia de la Lyon din august 2014 a fost redactată în engleză. Pe cale de consecinţă, textul englez al Declaraţiei va prevala asupra oricărei traduceri.

Organizaţia Naţiunilor Unite negociază în acest moment un nou program de dezvoltare pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Acest program va servi ca orientare tuturor ţărilor în abordările privitoare la ameliorarea vieţii oamenilor şi la formularea unei noi serii de obiective de atins în perioada 2016-2030.

Noi, subsemnaţii, semnatari ai prezentei declaraţii, estimăm că sporirea  accesului la informaţie şi la cunoştinţe la toate nivelurile societăţii, susţinută de disponibilitatea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiei (ICT), contribuie la favorizarea dezvoltării durabile şi la îmbunătăţirea vieţii oamenilor.

Astfel, noi facem apel la Statele Membre ale Naţiunilor Unite să se angajeze, la scară internaţională, să utilizeze Programul de Dezvoltare Post-2015, pentru a se asigura că fiecare individ are acces şi este în măsură să înţeleagă, să utilizeze şi să partajeze informaţiile care îi sunt necesare, în vederea promovării dezvoltării durabile şi a societăţilor democratice.

Principii

Dezvoltarea durabilă vizează asigurarea prosperităţii socio-economice pe termen lung şi bunăstarea oamenilor de pretutindeni. Capacitatea guvernelor, parlamentarilor, autorităţilor locale, comunităţilor locale, societăţii civile, sectorului privat şi indivizilor de a lua decizii în cunoştinţă de cauză este esenţială pentru atingerea acestui scop.

În acest context, dreptul la informaţie este transformaţional. Accesul la informaţie sprijină dezvoltarea, permiţând indivizilor, în special populaţiilor marginalizate şi a celor care trăiesc în sărăcie, să:

• exercite drepturile lor civile, politice, economice, sociale şi culturale;

• să fie activi economic, productivi şi inovativi;

• să deprindă şi să aplice noi competenţe;

• să-şi îmbogăţească identitatea şi expresia culturală;

• să ia parte la luarea de decizii şi să participe într-o societate civilă activă şi angajată;

• să creeze soluţii bazate pe comunitate, pentru a răspunde la provocările  dezvoltării;

• să asigure responsabilitate, transparenţă, bună guvernare, participare şi empancipare;

• să măsoare progresele realizate în termenii angajamentelor publice şi private în domeniul dezvoltării durabile.

Declaraţie

În acord cu concluziile Grupului de lucru la înalt nivel din cadrul Programului de Dezvoltare Post-2015, cu consultările post-2015 ale Programului Naţiunilor Unite de Dezvoltare (UNDP) şi cu Raportul Grupului de Lucru Deschis pe Domeniul de Intervenţie, care au identificat rolul crucial al accesului la informaţie în susţinerea dezvoltării, noi, subsemnaţii, recunoaştem că:

1. Sărăcia este multidimensională şi progresul în eradicarea sărăciei este legat de capacitatea de a asigura o dezvoltare durabilă în diverse domenii.

2. Dezvoltarea durabilă trebuie să aibă loc în cadrul bazat pe drepturile omului, unde:

a) inegalităţile sunt reduse prin emancipare, educaţie şi incluziunea categoriilor marginalizate ce includ: femei, popoare indigene, minorităţi, migranţi, refugiaţi, persoane cu dizabilităţi, persoane în vârstă, copii şi tineri;

b) egalitatea sexelor, împreună cu deplina angajare socială, economică şi politică, poate fi intensificată semnificativ prin emanciparea femeilor şi a tinerelor prin acces echitabil la educaţie;

c) demnitatea şi autonomia pot fi consolidate prin asigurarea pentru toţi a accesului la un loc de muncă şi la un loc de muncă decent;

d) accesul echitabil la informaţie, la libertatea de exprimare, libertatea de asociere şi întrunire, protejarea vieţii private este încurajat, protejat şi respectat, ca fiind esenţial pentru independenţa unui individ;

e) participarea la viaţa publică a tuturor este asigurată, astfel încât permite fiecăruia să-şi asume schimbările necesare îmbunătăţirii existenţei.

3. Accesul lărgit la informaţie şi la cunoaştere, susţinut de alfabetizarea universală, este un pilon esenţial al dezvoltării durabile. O mai mare disponibilitate a informaţiilor şi datelor de calitate şi implicarea comunităţilor în propria lor creaţie va furniza o mai completă şi mai transparentă alocare a resurselor.

4. Mediatorii informaţiei, precum: bibliotecile, arhivele, organizaţiile societăţii civile (CSO), liderii comunităţilor şi media au competenţele şi resursele necesare pentru a ajuta guvernele, instituţiile şi indivizii să comunice, să organizeze, să structureze şi să înţeleagă datele esenţiale pentru dezvoltare. Ei pot să facă acest lucru:

a) punând la dispoziţie informaţii cu privire la drepturi fundamentale şi prerogative, servicii publice, mediu, sănătate, educaţie, oportunităţi de muncă, cheltuieli publice care sprijină comunităţile locale şi indivizii să-şi orienteze propria lor dezvoltare;

b) identificând şi punând accentul pe nevoile şi problemele relevante şi urgente ale populaţiilor;

c) stabilind legături între părţile interesate, dincolo de bariere regionale, culturale şi de alt tip, cu scopul de a facilita comunicarea şi schimbul de soluţii de dezvoltare care pot fi aplicate progresiv pentru obţinerea unui impact mai puternic;

d) protejând şi asigurând publicului un acces continuu la patrimoniul cultural, la arhivele publice şi la informaţii, prin gestionarea de către biblioteci şi arhive naţionale şi alte instituţii însărcinate cu conservarea patrimoniului cultural;

e) punând la dispoziţie forumuri şi spaţii de discuţii publice pentru participarea mai largă a societăţii civile şi angajarea sa în luarea de decizii;

f) oferind forme de pregătire şi dobândire de abilităţi pentru a sprijini accesul oamenilor la informaţii şi cu scopul ca aceştia să înţeleagă care sunt informaţiile şi serviciile cu adevărat utile pentru ei.

5. O infrastructură mai bună ICT poate fi folosită pentru a extinde comunicaţiile, a accelera furnizarea de servicii şi a asigura accesul la informaţii de importanţă crucială, în mod deosebit în comunităţile izolate.

Bibliotecile şi alţi mediatori de informaţie pot folosi ICT pentru a reduce  decalajul dintre politicile naţionale şi implementarea lor la nivel local, pentru a garanta că avantajele dezvoltării vor fi în beneficiul tuturor comunităţilor.

6. Noi, subsemnaţii, semnatari ai prezentei declaraţii, apelăm la Statele Membre ale Naţiunilor Unite să recunoască, prin urmare, că accesul la informaţie şi competenţele de a-l folosi efectiv sunt necesare pentru dezvoltarea durabilă şi pentru a asigura că aceasta este luată în considerare în Programul de Dezvoltare Post-2015:

a) recunoscând dreptul publicului de a accesa informaţii şi date, respectând în acelaşi timp dreptul fiecăruia la protecţia vieţii private;

b) recunoscând rolul important al autorităţilor locale, mediatorilor de informaţie şi infrastructură, cum ar fi ICT şi accesul liber la Internet, ca mijloace al implementării;

c) adoptând politici, norme şi o legislaţie care să asigure finanţarea continuă, integritatea, prezervarea şi furnizarea informaţiilor de către guverne şi accesibilitatea lor pentru public;

d) dezvoltând obiective şi indicatori care permit măsurarea impactului accesului la informaţie şi la date şi raportând progresele înregistrate în fiecare an în atingerea obiectivelor într-un raport privind Dezvoltarea şi Accesul la informaţii (DA2I).

Instrucţiuni privind semnarea

Părţile interesate care împărtăşesc viziunea exprimată în Declaraţia de la Lyon cu privire la Accesul la Informaţie şi Dezvoltare sunt, prin urmare, invitate să se alăture semnatarilor care au semnat Declaraţia.

Menţionaţi numele complet al organizaţiei, numele semnatarului autorizat care poate reprezenta organizaţia şi adresa web a acesteia. Indicaţi dacă IFLA are permisiunea de a publica numele organizaţiei pe acest site.

 

Declaraţia este la adresa:

http://www.lyondeclaration.org

Pentru semnarea ei, adresa este:

E-mail: contact@lyondeclaration.org

Contact: Julia Brungs – Policy and Projects Officer, IFLA