Biblioteca Academiei – concurs post vacant

BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE


A N U N Ț


BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, cu sediul in București, Calea Victoriei nr. 125, sector 1, organizează, în ziua de 26 aprilie 2016, ora 9.30, concurs pentru ocuparea următorului post:

1 post – bibliograf (S)II în cadrul Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Mediatecă– perioadă nedeterminată, normă întreagă

Cerințe privind ocuparea postului:
Cerinţe generale:
a) cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) studii de specialitate – diplomă de licenţă (biblioteconomie) sau filologie, istorie sau altă specialitate cu diplomă de licenţă şi curs postuniversitar de biblioteconomie;
f) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţe specifice:
– cunoştinţe de catalogare în sistemul UNMARC
– cunoştinţe de operare a sistemului integrat de bibliotecă ALEPH sau alt sistem integrat de bibliotecă
– cunoaşterea a două limbi străine de largă circulaţie la nivel mediu (B1)
– condiţii de vechime: minimum 1 an experienţă în specialitatea bibliograf.

Tematica si Bibliografia:

A. Cunoştinţe generale de biblioteconomie. (30%)

– Manual UNIMARC, Bucureşti: Biblioteca Naţională a României, 1993, ISBN: 973-96016-5-0.
– UNIMARC Concise Bibliographic Format. http://archive.ifla.org/VI/8/unimarcconcisebibliographic-format-2008.pdf
– LUCACIU, Anca; BOLDESCU, Ana-Maria. Catalogarea publicaţiilor monografice şi seriale, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2010, ISBN: 978-973-109-226-3.
– CURTA, Olimpia. Metode de informare documentară tradiţională şi moderne cu aplicaţie la „Bibliografia istorică a României”, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2008, ISBN: 978-973-109-109-9.
– ANGHELESCU, Hermina. Manual pentru cursul „Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă”, Bucureşti, s.n., 2010, ISBN: 978-973-558-378-1
– FILIP, Florin; BANCIU, Doina; REGNEALA, Mircea; STANCIU, Măriuca, eds. Colecţiile de patrimoniu în era digitală, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2015, ISBN: 9789732725603

B. Sisteme integrate de biblioteci şi biblioteca digitală. (40%)
– Cercetarea şi perspectivele digitizării, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2009, ISBN: 978-973-109-165-5.
– TÎRZIMAN, Elena. Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008, ISBN: 978-973-737-631-2.
– BANCIU, Doina. Informaţia digitală în cultură, Bucureşti, Ed. Ars Docendi, 2010, ISBN: 978-973-558-378-1.
– ALEPH-500, http://www.ex-lh.hu/site/index.php/RO/a500ro
– ENACHE, Ionel. Sisteme de management al bibliotecilor. În: Studii de Biblioteconomie și Știința Informării, nr. 16/2012, ISSN 1453-5386, http://www.lisr.ro/16-enache.pdf
– DRĂGOI, Elena. Fișierul de autoritate între deziderat și realitate. https://abr-new.bitfabrum.ro/www.abr.org.ro/BD%20full%20text%20Buletin%20ABIR/15.pdf
– CURTA, Olimpia. Metode tradiționale și moderne de regăsire a informației în biblioteci. Cluj-Napoca, BCU ”Lucian Blaga”, 2003, www.bcucluj.ro/re/met_bib/

C. Competenţe lingvistice (30%)

Dosarul de concurs se va depune personal la Biroul Resurse Umane, Salarizare, Aprovizionare al instituției, până la data de 08 aprilie 2016 (inclusiv).

Persoana de contact este dna Jugănaru Eliza-secretar comisie concurs, telefon 021.212.82.84 int. 1206/1207.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte (diplomele si foile matricole) care atestă efectuarea unor calificări, specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) certificat de traducător dacă e cazul (copie).
f) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, cu mențiunea că cei care sunt declarați admiși la selecția dosarelor au obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
g) adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae EUROPASS;
i) 2 fotografii.

Copiile documentelor solicitate la punctele b, c, d, vor fi însoțite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Documentele în original vor fi eliberate pe loc.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi inregistrate și vor intra in concurs.
(*) Contractul individual de muncă al candidaților pensionari care câștigă concursul, va fi în concordanță cu prevederile Codului muncii, art. 83, lit. g, coroborat cu art. 84, alin. (1).

Desfășurarea concursului:

-proba scrisă: subiecte de specialitate stabilite de Comisia de Concurs înaintea concursului/examenului+test de limbă străină (nenecesar dacă posedă certificat de traducător sau studii de specialitate);

Data susținerii probei scrise este 26 aprilie 2016 ora 9.30 în sala de Consiliu,
Rezultatele probei scrise se afișează în data de 27 aprilie 2016 ora 10,00.
Contestațiile referitoare la rezultatele probei scrise se depun în data de 27 aprilie 2016 până la ora 11.00 și se rezolvă în aceeaşi zi până la ora 12.00.

-interviu – conform planului de interviu stabilit de comisia de concurs.

Data susținerii interviului este 27 aprilie 2016 ora 13.00 în sala de Consiliu.
Rezultatele interviului se afișează în data de 28 aprilie 2016 ora 10.00.
Contestațiile referitoare la rezultatele interviului se depun în data de 28 aprilie 2016 până la ora 11.00 și se rezolvă în aceeași zi până la ora 12.00.
Rezultatele finale se afișează în data de 28 aprilie 2016 ora 15.00.

 

DIRECTOR GENERAL
Acad. Filip Florin