Admiterea la programul de licență “Științe ale Informării și Documentării” și la programul de masterat “Gestionarea Informației în Societatea Contemporană”

Vă prezentăm în continuare informații privind admiterea la programul de licență “Științe ale Informării și Documentării” și la programul de masterat “Gestionarea Informației în Societatea Contemporană”, cele două programe fiind recomandate în mod deosebit celor care își desfășoară activitatea (sau doresc să aibă această oportunitate) în biblioteci, centre de informare și documentare, arhive, orice alte structuri infodocumentare sau in instituții care au prevăzute servicii ori departamente de organizare și gestionare optima a informațiilor în vederea creșterii competitivității structurilor respective ori doresc să devină profesori documentariști:

Licență – Științe ale Informării și Documentării”, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa un formular-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate.

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Litere, specializarea Ştiinţe ale informării şi documentării, sesiunea iulie 2013, forma de învăţământ cu frecvenţă, se desfăşoară după următorul calendar:

10 – 18 iulie: înscrierea candidaţilor după următorul program: luni – duminică: 9.00-14.00;

20 iulie: afişarea candidaţilor înscrişi;

26 iulie: afişarea rezultatelor (în jurul orei 14:00) și depunerea contestațiilor (între orele 15:00 și 20:00);

27 iulie: continuarea depunerii contestaţiilor (între orele 9:00 şi 15:00);

27 iulie: rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor provizorii (în jurul orei 20:00);

*28 – 31 iulie: depunerea opţiunilor pentru locurile bugetate (depunerea diplomei de bacalaureat în original: 9:00 – 15:00 duminică-miercuri);

**28 iulie – 02 august: depunerea opţiunilor pentru locurile cu taxă (depunerea avansului: 9:00 – 15:00 duminică-vineri);

31 iulie: afişarea rezultatelor la locurile bugetate (în jurul orei 20:00);

02 august: afişarea rezultatelor la locurile cu taxă (în jurul orei 20:00);

27 iulie – 02 august: restituirea dosarelor în cazul candidaţilor cu medii sub cinci la examenul scris şi al candidaţilor care vor să se retragă.

LA FORMULARUL DE INSCRIERE SE ANEXEAZA URMATOARELE  DOCUMENTE:

1.  diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (absolvenţii care au susţinut examenul de bacalaureatul în sesiunea 2013 vor aduce o adeverinţă de la liceu care atestă calitatea de absolvent şi  în care se menţionează totodată media  generală, notele obţinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);

2. certificatul de naştere, în copie legalizată;

3. certificatul de căsătorie în copie legalizată (unde este cazul);

4. adeverinţa medicală-tip de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt/ă pentru

învăţământul superior;

5. trei fotografii tip buletin / carte de identitate;

6. B.I. sau C.I. în copie xerox;

7.  chitanţa de plată a taxei de înscriere (150 de lei pentru prima opţiune; 100 de lei pentru a doua  opţiune; câte 50 de lei pentru următoarele opţiuni);

8.  diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;

9.  pentru programele de studii de  studii Limba şi literatura română –limbă şi literatură străină, Literatură universală și comparată-limbă şi literatură străină, candidaţii vor depune (dacă posedă) şi copia (copiile) certificatului (certificatelor) de competenţă lingvistică – Cambridge Proficiency, DALF etc. nivel B2–C2

10. Candidaţii din Republica Moldova vor depune şi o copie simplă după paşaport;

11. Persoanele care solicită scutirea de taxe de admitere vor prezenta unul dintre următoarele documente:

  1. copii legalizate după certificatele de deces al părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  2. adeverinţe de la  casa de copii ( în cazul  celor aflaţi în această situaţie);
  3. adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic pe perioadă nedeterminată (în activitate) a susţinătorilor legali sau adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic auxiliar pe perioadă nedeterminată a candidaţilor;
  4. adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat la Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;

Pentru categoriile de sub a), b),c) şi d) – pot fi scutite de taxa de înscriere persoanele care au vârsta  maximă de 26 de ani.

Dacă un candidat doreşte să susţină  examen la mai multe programe de studii, scutirea de taxă se aprobă numai pentru un program de studii (150 de lei).

Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate.

Absolvenţii cu diplomă de licenţă care doresc să urmeze a doua facultate vor depune, la secretariatul facultăţii, şi o copie legalizată după diploma de licenţă.

*Admiterea candidaţilor pe locurile bugetate se va face în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita locurilor alocate şi cu condiţia depunerii Diplomei de Bacalaureat în original în perioada 28 – 31 iulie.

**Admiterea candidaţilor pe locurile cu taxă se va face în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita locurilor alocate şi cu condiţia depunerii unui avans de 775 de lei la casieria Universităţii din Bucureşti, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, în perioada 28 iulie – 02 august (casieria Universității din București va funcționa după următorul program: luni – joi: 10:00-14:00; vineri, sâmbătă și duminică: 10:00-12:00).

Taxa achitată se restituie, la cerere, atât candidaților care au ocupat un loc bugetat, cât și celor care nu au putut ocupa un loc cu taxă din cauza limitării locurilor.

Sesiunea din septembrie 2013 se va desfășura după următorul calendar:

2-9 septembrie: depunerea dosarelor la Centrul IFR după următorul program: luni-vineri: 9.00 – 14.00 şi sâmbătă – duminică: 9.00 – 12.00;

16 septembrie: afişarea rezultatelor.

Masterat – “Gestionarea Informației în Societatea Contemporană”, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Forma de concurs:

Proba 1: portofoliu cu realizări personale și profesionale depus la dosarul de înscriere.

Proba 2: interviu.

Data examenului: 23 iulie 2013 ora 9:00.

Înscrieri:15.07 – 21.07.2013, Facultatea de Litere.

Portofoliu cu realizări personale și profesionale – componență:

• curriculum vitae*;

• listă de comunicări/ lucrări/ publicații (dacă este cazul) – anexată la CV;

• participări la conferințe/ congrese/ colocvii/ alte manifestări științifice naționale și/sau internaționale;

• recomandare scrisă a unui profesor (care să aibă în învățământul superior cel puțin gradul didactic de lector) de la ultima facultate absolvită**;

• fișa de evaluare (copie) cu ultimul calificativ de la locul de muncă (dacă este cazul)***;

• alte documente care dovedesc activități profesionale, voluntariat****;

• participări în proiecte/ granturi naționale și/sau internaționale.

Note:

* în CV trebuie menționată nota de la absolvire/ licență; formatul de CV Europass este de preferat;

** profesorii care realizează recomandarea scrisă nu trebuie să facă parte din Comisia de admitere a programului de studii universitare de master;

*** o persoană este suficient să aibă doar o recomandare scrisă sau o copie după fișa de evaluare – nu sunt necesare ambele documente;

**** activitatea de voluntariat nu trebuie să fie doar în domeniul Științe ale Comunicării, dar trebuie să fie demonstrabilă (adeverințe, certificate, diplome ș.a.).

Componența Comisiei de admitere pentru programul de studii universitare de master Gestionarea informației în societatea contemporană (GISC)

– sesiunea iulie 2013 –

•  Președinte: prof. univ. dr. Ionel Enache

Membrii:

• conf. univ. dr. Simona Maria Antonescu

• conf. univ. dr. Octavia Luciana Madge

• lect. univ. dr. Laurențiu Avram

• Secretar: asist. univ. dr. Gabriela Băran.